श्री जग्गनाथ आरती - चतुर्भुज जगन्नाथ (Shri Jagganath Aarti - Chaturbhuja Jagannatha)

चतुर्भुज जगन्नाथ

कंठ शोभित कौसतुभः ॥पद्मनाभ, बेडगरवहस्य,

चन्द्र सूरज्या बिलोचनःजगन्नाथ, लोकानाथ,

निलाद्रिह सो पारो हरिदीनबंधु, दयासिंधु,

कृपालुं च रक्षकःकम्बु पानि, चक्र पानि,

पद्मनाभो, नरोतमःजग्दम्पा रथो व्यापी,

सर्वव्यापी सुरेश्वराहालोका राजो, देव राजः,

चक्र भूपह स्कभूपतिहिनिलाद्रिह बद्रीनाथशः,

अनन्ता पुरुषोत्तमःताकारसोधायोह, कल्पतरु,

बिमला प्रीति बरदन्हाबलभद्रोह, बासुदेव,

माधवो, मधुसुदनादैत्यारिः, कुंडरी काक्षोह, बनमाली

बडा प्रियाह, ब्रम्हा बिष्णु, तुषमीबंगश्यो, मुरारिह कृष्ण केशवः

श्री राम, सच्चिदानंदोह,गोबिन्द परमेश्वरः

बिष्णुुर बिष्णुुर, महा बिष्णुपुर,प्रवर बिशणु महेसरवाहा

लोका कर्ता, जगन्नाथो,

महीह करतह महजतहह ॥महर्षि कपिलाचार व्योह,

लोका चारिह सुरो हरिहवातमा चा जीबा पालसाचा,

सूरह संगसारह पालकह

एको मीको मम प्रियो ॥ब्रम्ह बादि महेश्वरवरहा

दुइ भुजस्च चतुर बाहू,सत बाहु सहस्त्रक

पद्म पितर बिशालक्षयपद्म गरवा परो हरि

पद्म हस्तेहु, देव पालोदैत्यारी दैत्यनाशनः

चतुर मुरति, चतुर बाहु

शहतुर न न सेवितोह …पद्म हस्तो, चक्र पाणि

संख हसतोह, गदाधरहमहा बैकुंठबासी चो

लक्ष्मी प्रीति करहु सदा ।