श्री शिवसहस्रनामावली (Shiv 1008 Sahastra Namavali)

ॐ स्थिराय नमः।

ॐ स्थाणवे नमः।

ॐ प्रभवे नमः।

ॐ भीमाय नमः।

ॐ प्रवराय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ सर्वात्मने नमः ।

ॐ सर्वविख्याताय नमः ।

ॐ सर्वस्मै नमः ॥ १० ॥ॐ सर्वकराय नमः ।

ॐ भवाय नमः ।

ॐ जटिने नमः ।

ॐ चर्मिणे नमः ।

ॐ शिखण्डिने नमः ।

ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।

ॐ सर्वभावनाय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ हरिणाक्षाय नमः ।

ॐ सर्वभूतहराय नमः ॥ २० ॥ॐ प्रभवे नमः ।

ॐ प्रवृत्तये नमः ।

ॐ निवृत्तये नमः ।

ॐ नियताय नमः ।

ॐ शाश्वताय नमः ।

ॐ ध्रुवाय नमः ।

ॐ श्मशानवासिने नमः ।

ॐ भगवते नमः ।

ॐ खचराय नमः ।

ॐ गोचराय नमः ॥ ३० ॥ॐ अर्दनाय नमः ।

ॐ अभिवाद्याय नमः ।

ॐ महाकर्मणे नमः ।

ॐ तपस्विने नमः ।

ॐ भूतभावनाय नमः ।

ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।

ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।

ॐ महारूपाय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ।

ॐ वृषरूपाय नमः ॥ ४० ॥ॐ महायशसे नमः ।

ॐ महात्मने नमः ।

ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।

ॐ विश्वरूपाय नमः ।

ॐ महाहणवे नमः ।

ॐ लोकपालाय नमः ।

ॐ अन्तर्हितत्मने नमः ।

ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ हयगर्धभये नमः ।

ॐ पवित्राय नमः ॥ ५० ॥ॐ महते नमः ।

ॐनियमाय नमः ।

ॐ नियमाश्रिताय नमः ।

ॐ सर्वकर्मणे नमः ।

ॐ स्वयंभूताय नमः ।

ॐ आदये नमः ।

ॐ आदिकराय नमः ।

ॐ निधये नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ विशालाक्षाय नमः ॥ ६० ॥ॐ सोमाय नमः ।

ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।

ॐ चन्द्राय नमः ।

ॐ सूर्याय नमः ।

ॐ शनये नमः ।

ॐ केतवे नमः ।

ॐ ग्रहाय नमः ।

ॐ ग्रहपतये नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ अत्रये नमः ॥ ७० ॥ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।

ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ महातपसे नमः ।

ॐ घोरतपसे नमः ।

ॐ अदीनाय नमः ।

ॐ दीनसाधकाय नमः ।

ॐ संवत्सरकराय नमः ।

ॐ मन्त्राय नमः ।

ॐ प्रमाणाय नमः ॥ ८० ॥ॐ परमायतपसे नमः ।

ॐ योगिने नमः ।

ॐ योज्याय नमः ।

ॐ महाबीजाय नमः ।

ॐ महारेतसे नमः ।

ॐ महाबलाय नमः ।

ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ सुबीजाय नमः ।

ॐ बीजवाहनाय नमः ॥ ९० ॥ॐ दशबाहवे नमः ।

ॐ अनिमिशाय नमः ।

ॐ नीलकण्ठाय नमः ।

ॐ उमापतये नमः ।

ॐ विश्वरूपाय नमः ।

ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ।

ॐ बलवीराय नमः ।

ॐ अबलोगणाय नमः ।

ॐ गणकर्त्रे नमः ।

ॐ गणपतये नमः ॥ १०० ॥ॐ दिग्वाससे नमः ।

ॐ कामाय नमः ।

ॐ मन्त्रविदे नमः ।

ॐ परमाय मन्त्राय नमः ।

ॐ सर्वभावकराय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ कमण्डलुधराय नमः ।

ॐ धन्विने नमः ।

ॐ बाणहस्ताय नमः ।

ॐ कपालवते नमः ॥ ११० ॥ॐ अशनये नमः ।

ॐ शतघ्निने नमः ।

ॐ खड्गिने नमः ।

ॐ पट्टिशिने नमः ।

ॐ आयुधिने नमः ।

ॐ महते नमः ।

ॐ स्रुवहस्ताय नमः ।

ॐ सुरूपाय नमः ।

ॐ तेजसे नमः ।

ॐ तेजस्कराय निधये नमः ॥ १२० ॥

ॐ उष्णीषिणे नमः ।

ॐ सुवक्त्राय नमः ।

ॐ उदग्राय नमः ।

ॐ विनताय नमः ।

ॐ दीर्घाय नमः ।

ॐ हरिकेशाय नमः ।

ॐ सुतीर्थाय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः ।

ॐ शृगालरूपाय नमः ।

ॐ सिद्धार्थाय नमः ॥ १३० ॥ॐ मुण्डाय नमः ।

ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।

ॐ अजाय नमः ।

ॐ बहुरूपाय नमः ।

ॐ गन्धधारिणे नमः ।

ॐ कपर्दिने नमः ।

ॐ उर्ध्वरेतसे नमः ।

ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।

ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।

ॐ नभस्थलाय नमः ॥ १४० ॥ॐ त्रिजटिने नमः ।

ॐ चीरवाससे नमः ।

ॐ रुद्राय नमः ।

ॐ सेनापतये नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ अहश्चराय नमः ।

ॐ नक्तंचराय नमः ।

ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।

ॐ सुवर्चसाय नमः ।

ॐ गजघ्ने नमः ॥ १५० ॥ॐ दैत्यघ्ने नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ लोकधात्रे नमः ।

ॐ गुणाकराय नमः ।

ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।

ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।

ॐ कालयोगिने नमः ।

ॐ महानादाय नमः ।

ॐ सर्वकामाय नमः ।

ॐ चतुष्पथाय नमः ॥ १६० ॥ॐ निशाचराय नमः ।

ॐ प्रेतचारिणे नमः ।

ॐ भूतचारिणे नमः ।

ॐ महेश्वराय नमः ।

ॐ बहुभूताय नमः ।

ॐ बहुधराय नमः ।

ॐ स्वर्भानवे नमः ।

ॐ अमिताय नमः ।

ॐ गतये नमः ।

ॐ नृत्यप्रियाय नमः ॥ १७० ॥ॐ नित्यनर्ताय नमः ।

ॐ नर्तकाय नमः ।

ॐ सर्वलालसाय नमः ।

ॐ घोराय नमः ।

ॐ महातपसे नमः ।

ॐ पाशाय नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ गिरिरुहाय नमः ।

ॐ नभसे नमः ।

ॐ सहस्रहस्ताय नमः ॥ १८० ॥ॐ विजयाय नमः ।

ॐ व्यवसायाय नमः ।

ॐ अतन्द्रिताय नमः ।

ॐ अधर्षणाय नमः ।

ॐ धर्षणात्मने नमः ।

ॐ यज्ञघ्ने नमः ।

ॐ कामनाशकाय नमः ।

ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः ।

ॐ सुसहाय नमः ।

ॐ मध्यमाय नमः ॥ १९० ॥ॐ तेजोपहारिणे नमः ।

ॐ बलघ्ने नमः ।

ॐ मुदिताय नमः ।

ॐ अर्थाय नमः ।

ॐ अजिताय नमः ।

ॐ अवराय नमः ।

ॐ गम्भीरघोषय नमः ।

ॐ गम्भीराय नमः ।

ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।

ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः ॥ २०० ॥ॐ न्यग्रोधाय नमः ।

ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ।

ॐ महाननाय नमः ।

ॐ विश्वक्सेनाय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः ॥ २१० ॥ॐ तीक्षणातापाय नमः ।

ॐ हर्यश्वाय नमः ।

ॐ सहायाय नमः ।

ॐ कर्मकालविदे नमः ।

ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ समुद्राय नमः ।

ॐ बडवामुखाय नमः ।

ॐ हुताशनसहायाय नमः ।

ॐ प्रशान्तात्मने नमः ॥ २२० ॥ॐ हुताशनाय नमः ।

ॐ उग्रतेजसे नमः ।

ॐ महातेजसे नमः ।

ॐ जन्याय नमः ।

ॐ विजयकालविदे नमः ।

ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।

ॐ सिद्धये नमः ।

ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।

ॐ शिखिने नमः ।

ॐ मुण्डिने नमः ॥ २३० ॥ॐ जटिने नमः ।

ॐ ज्वलिने नमः ।

ॐ मूर्तिजाय नमः ।

ॐ मूर्धजाय नमः ।

ॐ बलिने नमः ।

ॐ वैनविने नमः ।

ॐ पणविने नमः ।

ॐ तालिने नमः ।

ॐ खलिने नमः ।

ॐ कालकटङ्कटाय नमः ॥ २४० ॥ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।

ॐ गुणबुद्धये नमः ।

ॐ लयाय नमः ।

ॐ अगमाय नमः ।

ॐ प्रजापतये नमः ।

ॐ विश्वबाहवे नमः ।

ॐ विभागाय नमः ।

ॐ सर्वगाय नमः ।

ॐ अमुखाय नमः ।

ॐ विमोचनाय नमः ॥ २५० ॥ॐ सुसरणाय नमः ।

ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।

ॐ मेढ्रजाय नमः ।

ॐ बलचारिणे नमः ।

ॐ महीचारिणे नमः ।

ॐ स्रुताय नमः ।

ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः ।

ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः ।

ॐ व्यालरूपाय नमः ।

ॐ गुहावासिने नमः ॥ २६० ॥ॐ गुहाय नमः ।

ॐ मालिने नमः ।

ॐ तरङ्गविदे नमः ।

ॐ त्रिदशाय नमः ।

ॐ त्रिकालधृते नमः ।

ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।

ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः ।

ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।

ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः ।

ॐ दुर्वाससे नमः ॥ २७० ॥ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः ।

ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।

ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।

ॐ अतुल्याय नमः ।

ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।

ॐ सर्ववासाय नमः ।

ॐ सर्वचारिणे नमः ।

ॐ दुर्वाससे नमः ।

ॐ वासवाय नमः ।

ॐ अमराय नमः ॥ २८० ॥ॐ हैमाय नमः ।

ॐ हेमकराय नमः ।

ॐ निष्कर्माय नमः ।

ॐ सर्वधारिणे नमः ।

ॐ धरोत्तमाय नमः ।

ॐ लोहिताक्षाय नमः ।

ॐ माक्षाय नमः ।

ॐ विजयक्षाय नमः ।

ॐ विशारदाय नमः ।

ॐ संग्रहाय नमः ॥ २९० ॥ॐ निग्रहाय नमः ।

ॐ कर्त्रे नमः ।

ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।

ॐ मुख्याय नमः ।

ॐ अमुख्याय नमः ।

ॐ देहाय नमः ।

ॐ काहलये नमः ।

ॐ सर्वकामदाय नमः ।

ॐ सर्वकालप्रसादये नमः ।

ॐ सुबलाय नमः ॥ ३०० ॥ॐ बलरूपधृते नमः ।

ॐ सर्वकामवराय नमः ।

ॐ सर्वदाय नमः ।

ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।

ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।

ॐ निपातिने नमः ।

ॐ अवशाय नमः ।

ॐ खगाय नमः ।

ॐ रौद्ररूपाय नमः ।

ॐ अंशवे नमः ॥ ३१० ॥ॐ आदित्याय नमः ।

ॐ बहुरश्मये नमः ।

ॐ सुवर्चसिने नमः ।

ॐ वसुवेगाय नमः ।

ॐ महावेगाय नमः ।

ॐ मनोवेगाय नमः ।

ॐ निशाचराय नमः ।

ॐ सर्ववासिने नमः ।

ॐ श्रियावासिने नमः ।

ॐ उपदेशकराय नमः ॥ ३२० ॥ॐ अकराय नमः ।

ॐ मुनये नमः ।

ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।

ॐ सम्भग्नाय नमः ।

ॐ सहस्रदाय नमः ।

ॐ पक्षिणे नमः ।

ॐ पक्षरूपाय नमः ।

ॐ अतिदीप्ताय नमः ।

ॐ विशाम्पतये नमः ।

ॐ उन्मादाय नमः ॥ ३३० ॥ॐ मदनाय नमः ।

ॐ कामाय नमः ।

ॐ अश्वत्थाय नमः ।

ॐ अर्थकराय नमः ।

ॐ यशसे नमः ।

ॐ वामदेवाय नमः ।

ॐ वामाय नमः ।

ॐ प्राचे नमः ।

ॐ दक्षिणाय नमः ।

ॐ वामनाय नमः ॥ ३४० ॥ॐ सिद्धयोगिने नमः ।

ॐ महर्शये नमः ।

ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।

ॐ भिक्षवे नमः ।

ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।

ॐ विपणाय नमः ।

ॐ मृदवे नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ महासेनाय नमः ॥ ३५० ॥ॐ विशाखाय नमः ।

ॐ षष्टिभागाय नमः ।

ॐ गवां पतये नमः ।

ॐ वज्रहस्ताय नमः ।

ॐ विष्कम्भिने नमः ।

ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।

ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।

ॐ तालाय नमः ।

ॐ मधवे नमः ।

ॐ मधुकलोचनाय नमः ॥ ३६० ॥ॐ वाचस्पत्याय नमः ।

ॐ वाजसेनाय नमः ।

ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

ॐ लोकचारिणे नमः ।

ॐ सर्वचारिणे नमः ।

ॐ विचारविदे नमः ।

ॐ ईशानाय नमः ।

ॐ ईश्वराय नमः ।

ॐ कालाय नमः ॥ ३७० ॥ॐ निशाचारिणे नमः ।

ॐ पिनाकभृते नमः ।

ॐ निमित्तस्थाय नमः ।

ॐ निमित्ताय नमः ।

ॐ नन्दये नमः ।

ॐ नन्दिकराय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ नन्दीश्वराय नमः ।

ॐ नन्दिने नमः ।

ॐ नन्दनाय नमः ॥ ३८० ॥ॐ नन्दिवर्धनाय नमः ।

ॐ भगहारिणे नमः ।

ॐ निहन्त्रे नमः ।

ॐ कलाय नमः ।

ॐ ब्रह्मणे नमः ।

ॐ पितामहाय नमः ।

ॐ चतुर्मुखाय नमः ।

ॐ महालिङ्गाय नमः ।

ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।

ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः ॥ ३९० ॥

ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।

ॐ युगावहाय नमः ।

ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।

ॐ बीजकर्त्रे नमः ।

ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।

ॐ बलाय नमः ।

ॐ इतिहासाय नमः ।

ॐ सकल्पाय नमः ।

ॐ गौतमाय नमः ॥ ४०० ॥ॐ निशाकराय नमः ।

ॐ दम्भाय नमः ।

ॐ अदम्भाय नमः ।

ॐ वैदम्भाय नमः ।

ॐ वश्याय नमः ।

ॐ वशकराय नमः ।

ॐ कलये नमः ।

ॐ लोककर्त्रे नमः ।

ॐ पशुपतये नमः ।

ॐ महाकर्त्रे नमः ॥ ४१० ॥ॐ अनौषधाय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।

ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।

ॐ बलवते नमः ।

ॐ शक्राय नमः ।

ॐ नित्यै नमः ।

ॐ अनित्यै नमः ।

ॐ शुद्धात्मने नमः ।

ॐ शुद्धाय नमः ।

ॐ मान्याय नमः ॥ ४२० ॥ॐ गतागताय नमः ।

ॐ बहुप्रसादाय नमः ।

ॐ सुस्वप्नाय नमः ।

ॐ दर्पणाय नमः ।

ॐ अमित्रजिते नमः ।

ॐ वेदकाराय नमः ।

ॐ मन्त्रकाराय नमः ।

ॐ विदुषे नमः ।

ॐ समरमर्दनाय नमः ।

ॐ महामेघनिवासिने नमः ॥ ४३० ॥ॐ महाघोराय नमः ।

ॐ वशिने नमः ।

ॐ कराय नमः ।

ॐ अग्निज्वालाय नमः ।

ॐ महाज्वालाय नमः ।

ॐ अतिधूम्राय नमः ।

ॐ हुताय नमः ।

ॐ हविषे नमः ।

ॐ वृषणाय नमः ।

ॐ शङ्कराय नमः ॥ ४४० ॥ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।

ॐ धूमकेतनाय नमः ।

ॐ नीलाय नमः ।

ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।

ॐ शोभनाय नमः ।

ॐ निरवग्रहाय नमः ।

ॐ स्वस्तिदाय नमः ।

ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।

ॐ भागिने नमः ।

ॐ भागकराय नमः ॥ ४५० ॥ॐ लघवे नमः ।

ॐ उत्सङ्गाय नमः ।

ॐ महाङ्गाय नमः ।

ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।

ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।

ॐ सुवर्णाय नमः ।

ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः ।

ॐ महापादाय नमः ।

ॐ महाहस्ताय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ॥ ४६० ॥ॐ महायशसे नमः ।

ॐ महामूर्ध्ने नमः ।

ॐ महामात्राय नमः ।

ॐ महानेत्राय नमः ।

ॐ निशालयाय नमः ।

ॐ महान्तकाय नमः ।

ॐ महाकर्णाय नमः ।

ॐ महोष्ठाय नमः ।

ॐ महाहणवे नमः ।

ॐ महानासाय नमः ॥ ४७० ॥ॐ महाकम्बवे नमः ।

ॐ महाग्रीवाय नमः ।

ॐ श्मशानभाजे नमः ।

ॐ महावक्षसे नमः ।

ॐ महोरस्काय नमः ।

ॐ अन्तरात्मने नमः ।

ॐ मृगालयाय नमः ।

ॐ लम्बनाय नमः ।

ॐ लम्बितोष्ठाय नमः ।

ॐ महामायाय नमः ॥ ४८० ॥ॐ पयोनिधये नमः ।

ॐ महादन्ताय नमः ।

ॐ महादंष्ट्राय नमः ।

ॐ महजिह्वाय नमः ।

ॐ महामुखाय नमः ।

ॐ महानखाय नमः ।

ॐ महारोमाय नमः ।

ॐ महाकोशाय नमः ।

ॐ महाजटाय नमः ।

ॐ प्रसन्नाय नमः ॥ ४९० ॥ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ प्रत्ययाय नमः ।

ॐ गिरिसाधनाय नमः ।

ॐ स्नेहनाय नमः ।

ॐ अस्नेहनाय नमः ।

ॐ अजिताय नमः ।

ॐ महामुनये नमः ।

ॐ वृक्षाकाराय नमः ।

ॐ वृक्षकेतवे नमः ।

ॐ अनलाय नमः ॥ ५०० ॥ॐ वायुवाहनाय नमः ।

ॐ गण्डलिने नमः ।

ॐ मेरुधाम्ने नमः ।

ॐ देवाधिपतये नमः ।

ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।

ॐ सामास्याय नमः ।

ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः ।

ॐ यजुः पाद भुजाय नमः ।

ॐ गुह्याय नमः ।

ॐ प्रकाशाय नमः ॥ ५१० ॥ॐ जङ्गमाय नमः ।

ॐ अमोघार्थाय नमः ।

ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ अभिगम्याय नमः ।

ॐ सुदर्शनाय नमः ।

ॐ उपकाराय नमः ।

ॐ प्रियाय नमः ।

ॐ सर्वाय नमः ।

ॐ कनकाय नमः ।

ॐ कञ्चनच्छवये नमः ॥ ५२० ॥

ॐ नाभये नमः ।

ॐ नन्दिकराय नमः ।

ॐ भावाय नमः ।

ॐ पुष्करस्थापतये नमः ।

ॐ स्थिराय नमः ।

ॐ द्वादशाय नमः ।

ॐ त्रासनाय नमः ।

ॐ आद्याय नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ यज्ञसमाहिताय नमः ॥ ५३० ॥ॐ नक्तं नमः ।

ॐ कलये नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ मकराय नमः ।

ॐ कालपूजिताय नमः ।

ॐ सगणाय नमः ।

ॐ गणकाराय नमः ।

ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।

ॐ भस्मशयाय नमः ।

ॐ भस्मगोप्त्रे नमः ॥ ५४० ॥ॐ भस्मभूताय नमः ।

ॐ तरवे नमः ।

ॐ गणाय नमः ।

ॐ लोकपालाय नमः ।

ॐ अलोकाय नमः ।

ॐ महात्मने नमः ।

ॐ सर्वपूजिताय नमः ।

ॐ शुक्लाय नमः ।

ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।

ॐ सम्पन्नाय नमः ॥ ५५० ॥ॐ शुचये नमः ।

ॐ भूतनिषेविताय नमः ।

ॐ आश्रमस्थाय नमः ।

ॐ क्रियावस्थाय नमः ।

ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ विशालशाखाय नमः ।

ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।

ॐ अम्बुजालाय नमः ।

ॐ सुनिश्चलाय नमः ॥ ५६० ॥ॐ कपिलाय नमः ।

ॐ कपिशाय नमः ।

ॐ शुक्लाय नमः ।

ॐ अयुशे नमः ।

ॐ पराय नमः ।

ॐ अपराय नमः ।

ॐ गन्धर्वाय नमः ।

ॐ अदितये नमः ।

ॐ तार्क्ष्याय नमः ।

ॐ सुविज्ञेयाय नमः ॥ ५७० ॥
ऊँ सुशारदाय नमः ।

ऊँ परश्वधायुधाय नमः ।

ऊँ देवाय नमः ।

ऊँ अनुकारिणे नमः ।

ऊँ सुबान्धवाय नमः ।

ऊँ तुम्बवीणाय नमः ।

ऊँ महाक्रोधाय नमः ।

ऊँ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।

ऊँ जलेशयाय नमः ।

ऊँ उग्राय नमः ।ऊँ वंशकराय नमः ।

ऊँ वंशाय नमः ।

ऊँ वंशानादाय नमः ।

ऊँ अनिन्दिताय नमः ।

ऊँ सर्वांगरूपाय नमः ।

ऊँ मायाविने नमः ।

ऊँ सुहृदे नमः ।

ऊँ अनिलाय नमः ।

ऊँ अनलाय नमः ।

ऊँ बन्धनाय नमः ।ऊँ बन्धकर्त्रे नमः ।

ऊँ सुवन्धनविमोचनाय नमः ।

ऊँ सयज्ञयारये नमः ।

ऊँ सकामारये नमः ।

ऊँ महाद्रष्टाय नमः ।

ऊँ महायुधाय नमः ।

ऊँ बहुधानिन्दिताय नमः ।

ऊँ शर्वाय नमः ।

ऊँ शंकराय नमः ।

ऊँ शं कराय नमः ।

ऊँ अधनाय नमः ॥ ६०० ॥ऊँ अमरेशाय नमः ।

ऊँ महादेवाय नमः ।

ऊँ विश्वदेवाय नमः ।

ऊँ सुरारिघ्ने नमः ।

ऊँ अहिर्बुद्धिन्याय नमः ।

ऊँ अनिलाभाय नमः ।

ऊँ चेकितानाय नमः ।

ऊँ हविषे नमः ।

ऊँ अजैकपादे नमः ।

ऊँ कापालिने नमः ।ऊँ त्रिशंकवे नमः ।

ऊँ अजिताय नमः ।

ऊँ शिवाय नमः ।

ऊँ धन्वन्तरये नमः ।

ऊँ धूमकेतवे नमः ।

ऊँ स्कन्दाय नमः ।

ऊँ वैश्रवणाय नमः ।

ऊँ धात्रे नमः ।

ऊँ शक्राय नमः ।

ऊँ विष्णवे नमः ।ऊँ मित्राय नमः ।

ऊँ त्वष्ट्रे नमः ।

ऊँ ध्रुवाय नमः ।

ऊँ धराय नमः ।

ऊँ प्रभावाय नमः ।

ऊँ सर्वगोवायवे नमः ।

ऊँ अर्यम्णे नमः ।

ऊँ सवित्रे नमः ।

ऊँ रवये नमः ।

ऊँ उषंगवे नमः ।ऊँ विधात्रे नमः ।

ऊँ मानधात्रे नमः ।

ऊँ भूतवाहनाय नमः ।

ऊँ विभवे नमः ।

ऊँ वर्णविभाविने नमः ।

ऊँ सर्वकामगुणवाहनाय नमः ।

ऊँ पद्मनाभाय नमः ।

ऊँ महागर्भाय नमः ।

चन्द्रवक्त्राय नमः ।

ऊँ अनिलाय नमः ।ऊँ अनलाय नमः ।

ऊँ बलवते नमः ।

ऊँ उपशान्ताय नमः ।

ऊँ पुराणाय नमः ।

ऊँ पुण्यचञ्चवे नमः ।

ऊँ ईरूपाय नमः ।

ऊँ कुरूकर्त्रे नमः ।

ऊँ कुरूवासिने नमः ।

ऊँ कुरूभूताय नमः ।

ऊँ गुणौषधाय नमः ॥ ६५० ॥ऊँ सर्वाशयाय नमः ।

ऊँ दर्भचारिणे नमः ।

ऊँ सर्वप्राणिपतये नमः ।

ऊँ देवदेवाय नमः ।

ऊँ सुखासक्ताय नमः ।

ऊँ सत स्वरूपाय नमः ।

ऊँ असत् रूपाय नमः ।

ऊँ सर्वरत्नविदे नमः ।

ऊँ कैलाशगिरिवासने नमः ।

ऊँ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः ।ऊँ कूलहारिणे नमः ।

ऊँ कुलकर्त्रे नमः ।

ऊँ बहुविद्याय नमः ।

ऊँ बहुप्रदाय नमः ।

ऊँ वणिजाय नमः ।

ऊँ वर्धकिने नमः ।

ऊँ वृक्षाय नमः ।

ऊँ बकुलाय नमः ।

ऊँ चंदनाय नमः ।

ऊँ छदाय नमः ।ऊँ सारग्रीवाय नमः ।

ऊँ महाजत्रवे नमः ।

ऊँ अलोलाय नमः ।

ऊँ महौषधाय नमः ।

ऊँ सिद्धार्थकारिणे नमः ।

ऊँ छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः ।

ऊँ सिंहनादाय नमः ।

ऊँ सिंहद्रंष्टाय नमः ।

ऊँ सिंहगाय नमः ।

ऊँ सिंहवाहनाय नमः ।ऊँ प्रभावात्मने नमः ।

ऊँ जगतकालस्थालाय नमः ।

ऊँ लोकहिताय नमः ।

ऊँ तरवे नमः ।

ऊँ सारंगाय नमः ।

ऊँ नवचक्रांगाय नमः ।

ऊँ केतुमालिने नमः ।

ऊँ सभावनाय नमः ।

ऊँ भूतालयाय नमः ।

ऊँ भूतपतये नमः ।ऊँ अहोरात्राय नमः ।

ऊँ अनिन्दिताय नमः ।

ऊँ सर्वभूतवाहित्रे नमः ।

ऊँ सर्वभूतनिलयाय नमः ।

ऊँ विभवे नमः ।

ऊँ भवाय नमः ।

ऊँ अमोघाय नमः ।

ऊँ संयताय नमः ।

ऊँ अश्वाय नमः ।

ऊँ भोजनाय नमः ॥ ७००॥ऊँ प्राणधारणाय नमः ।

ऊँ धृतिमते नमः ।

ऊँ मतिमते नमः ।

ऊँ दक्षाय नमःऊँ सत्कृयाय नमः ।

ऊँ युगाधिपाय नमः ।

ऊँ गोपाल्यै नमः ।

ऊँ गोपतये नमः ।

ऊँ ग्रामाय नमः ।

ऊँ गोचर्मवसनाय नमः ।

ऊँ हरये नमः ।ऊँ हिरण्यबाहवे नमः ।

ऊँ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः ।

ऊँ प्रकृष्टारये नमः ।

ऊँ महाहर्षाय नमः ।

ऊँ जितकामाय नमः ।

ऊँ जितेन्द्रियाय नमः ।

ऊँ गांधाराय नमः ।

ऊँ सुवासाय नमः ।

ऊँ तपःसक्ताय नमः ।

ऊँ रतये नमः ।ऊँ नराय नमः ।

ऊँ महागीताय नमः ।

ऊँ महानृत्याय नमः ।

ऊँ अप्सरोगणसेविताय नमः ।

ऊँ महाकेतवे नमः ।

ऊँ महाधातवे नमः ।

ऊँ नैकसानुचराय नमः ।

ऊँ चलाय नमः ।

ऊँ आवेदनीयाय नमः ।

ऊँ आदेशाय नमः ।ऊँ सर्वगंधसुखावहाय नमः ।

ऊँ तोरणाय नमः ।

ऊँ तारणाय नमः ।

ऊँ वाताय नमः ।

ऊँ परिधये नमः ।

ऊँ पतिखेचराय नमः ।

ऊँ संयोगवर्धनाय नमः ।

ऊँ वृद्धाय नमः ।

ऊँ गुणाधिकाय नमः ।

ऊँ अतिवृद्धाय नमः ।ऊँ नित्यात्मसहायाय नमः ।

ऊँ देवासुरपतये नमः ।

ऊँ पत्ये नमः ।

ऊँ युक्ताय नमः ।

ऊँ युक्तबाहवे नमः ।

ऊँ दिविसुपर्वदेवाय नमः ।

ऊँ आषाढाय नमः ।

ऊँ सुषाढ़ाय नमः ।

ऊँ ध्रुवाय नमः ॥ ७५० ॥ऊँ हरिणाय नमः ।

ऊँ हराय नमः ।

ऊँ आवर्तमानवपुषे नमः ।

ऊँ वसुश्रेष्ठाय नमः ।

ऊँ महापथाय नमः ।

ऊँ विमर्षशिरोहारिणे नमः ।

ऊँ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।

ऊँ अक्षरथयोगिने नमः ।

ऊँ सर्वयोगिने नमः ।

ऊँ महाबलाय नमः ।ऊँ समाम्नायाय नमः ।

ऊँ असाम्नायाय नमः ।

ऊँ तीर्थदेवाय नमः ।

ऊँ महारथाय नमः ।

ऊँ निर्जीवाय नमः ।

ऊँ जीवनाय नमः ।

ऊँ मंत्राय नमः ।

ऊँ शुभाक्षाय नमः ।

ऊँ बहुकर्कशाय नमः ।

ऊँ रत्नप्रभूताय नमः ।ऊँ रत्नांगाय नमः ।

ऊँ महार्णवनिपानविदे नमः ।

ऊँ मूलाय नमः ।

ऊँ विशालाय नमः ।

ऊँ अमृताय नमः ।

ऊँ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः ।

ऊँ तपोनिधये नमः ।

ऊँ आरोहणाय नमः ।

ऊँ अधिरोहाय नमः ।

ऊँ शीलधारिणे नमः ।ऊँ महायशसे नमः ।

ऊँ सेनाकल्पाय नमः ।

ऊँ महाकल्पाय नमः ।

ऊँ योगाय नमः ।

ऊँ युगकराय नमः ।

ऊँ हरये नमः ।

ऊँ युगरूपाय नमः ।

ऊँ महारूपाय नमः ।

ऊँ महानागहतकाय नमः ।

ऊँ अवधाय नमः ।ऊँ न्यायनिर्वपणाय नमः ।

ऊँ पादाय नमः ।

ऊँ पण्डिताय नमः ।

ऊँ अचलोपमाय नमः ।

ऊँ बहुमालाय नमः ।

ऊँ महामालाय नमः ।

ऊँ शशिहरसुलोचनाय नमः ।

ऊँ विस्तारलवणकूपाय नमः ।

ऊँ त्रिगुणाय नमः ।

ऊँ सफलोदयाय नमः ॥ ८०० ॥ऊँ त्रिलोचनाय नमः ।

ऊँ विषण्डागाय नमः ।

ऊँ मणिविद्धाय नमः ।

ऊँ जटाधराय नमः ।

ऊँ बिन्दवे नमः ।

ऊँ विसर्गाय नमः ।

ऊँ सुमुखाय नमः ।

ऊँ शराय नमः ।

ऊँ सर्वायुधाय नमः ।

ऊँ सहाय नमः ।ऊँ सहाय नमः ।

ऊँ निवेदनाय नमः ।

ऊँ सुखाजाताय नमः ।

ऊँ सुगन्धराय नमः ।

ऊँ महाधनुषे नमः ।

ऊँ गंधपालिभगवते नमः ।

ऊँ सर्वकर्मोत्थानाय नमः ।

ऊँ मन्थानबहुलवायवे नमः ।

ऊँ सकलाय नमः ।

ऊँ सर्वलोचनाय नमः ।ऊँ तलस्तालाय नमः ।

ऊँ करस्थालिने नमः ।

ऊँ ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।

ऊँ महते नमः ।

ऊँ छात्राय नमः ।

ऊँ सुच्छत्राय नमः ।

ऊँ विख्यातलोकाय नमः ।

ऊँ सर्वाश्रयक्रमाय नमः ।

ऊँ मुण्डाय नमः ।

ऊँ विरूपाय नमः ।ऊँ विकृताय नमः ।

ऊँ दण्डिने नमः ।

ऊँ कुदण्डिने नमः ।

ऊँ विकुर्वणाय नमः ।

ऊँ हर्यक्षाय नमः ।

ऊँ ककुभाय नमः ।

ऊँ वज्रिणे नमः ।

ऊँ शतजिह्वाय नमः ।

ऊँ सहस्रपदे नमः ।

ऊँ देवेन्द्राय नमः ।ऊँ सर्वदेवमयाय नमः ।

ऊँ गुरवे नमः ।

ऊँ सहस्रबाहवे नमः ।

ऊँ सर्वांगाय नमः ।

ऊँ शरण्याय नमः ।

ऊँ सर्वलोककृते नमः ।

ऊँ पवित्राय नमः ।

ऊँ त्रिककुन्मंत्राय नमः ।

ऊँ कनिष्ठाय नमः ।

ऊँ कृष्णपिंगलाय नमः ॥ ८५० ॥ऊँ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।

ऊँ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ।

ऊँ पद्मगर्भाय नमः ।

ऊँ महागर्भाय नमः ।

ऊँ ब्रह्मगर्भाय नमः ।

ऊँ जलोद्भावाय नमः ।

ऊँ गभस्तये नमः ।

ऊँ ब्रह्मकृते नमः ।

ऊँ ब्रह्मिणे नमः ।

ऊँ ब्रह्मविदे नमः ।ऊँ ब्राह्मणाय नमः ।

ऊँ गतये नमः ।

ऊँ अनंतरूपाय नमः ।

ऊँ नैकात्मने नमः ।

ऊँ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः ।

ऊँ उर्ध्वगात्मने नमः ।

ऊँ पशुपतये नमः ।

ऊँ वातरंहसे नमः ।

ऊँ मनोजवाय नमः ।

ऊँ चंदनिने नमः ।ऊँ पद्मनालाग्राय नमः ।

ऊँ सुरभ्युत्तारणाय नमः ।

ऊँ नराय नमः ।

ऊँ कर्णिकारमहास्रग्विणमे नमः ।

ऊँ नीलमौलये नमः ।

ऊँ पिनाकधृषे नमः ।

ऊँ उमापतये नमः ।

ऊँ उमाकान्ताय नमः ।

ऊँ जाह्नवीधृषे नमः ।

ऊँ उमादवाय नमः ।ऊँ वरवराहाय नमः ।

ऊँ वरदाय नमः ।

ऊँ वरेण्याय नमः ।

ऊँ सुमहास्वनाय नमः ।

ऊँ महाप्रसादाय नमः ।

ऊँ दमनाय नमः ।

ऊँ शत्रुघ्ने नमः ।

ऊँ श्वेतपिंगलाय नमः ।

ऊँ पीतात्मने नमः ।

ऊँ परमात्मने नमः ।ऊँ प्रयतात्मने नमः ।

ऊँ प्रधानधृषे नमः ।

ऊँ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।

ऊँ त्रक्षाय नमः ।

ऊँ धर्मसाधारणवराय नमः ।

ऊँ चराचरात्मने नमः ।

ऊँ सूक्ष्मात्मने नमः ।

ऊँ अमृतगोवृषेश्वराय नमः ।

ऊँ साध्यर्षये नमः ।

ऊँ आदित्यवसवे नमः ॥ ९०० ॥ऊँ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः ।

ऊँ व्यासाय नमः ।

ऊँ सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः ।

ऊँ पर्ययोनराय नमः ।

ऊँ ऋतवे नमः ।

ऊँ संवत्सराय नमः ।

ऊँ मासाय नमः ।

ऊँ पक्षाय नमः ।

ऊँ संख्यासमापनाय नमः ।

ऊँ कलायै नमः ।ऊँ काष्ठायै नमः ।

ऊँ लवेभ्यो नमः ।

ऊँ मात्रेभ्यो नमः ।

ऊँ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः ।

ऊँ क्षणेभ्यो नमः ।

ऊँ विश्वक्षेत्राय नमः ।

ऊँ प्रजाबीजाय नमः ।

ऊँ लिंगाय नमः ।

ऊँ आद्यनिर्गमाय नमः ।

ऊँ सत् स्वरूपाय नमः ।ऊँ असत् रूपाय नमः ।

ऊँ व्यक्ताय नमः ।

ऊँ अव्यक्ताय नमः ।

ऊँ पित्रे नमः । ऊँ मात्रे नमः ।

ऊँ पितामहाय नमः ।

ऊँ स्वर्गद्वाराय नमः ।

ऊँ प्रजाद्वाराय नमः ।

ऊँ मोक्षद्वाराय नमः ।

ऊँ त्रिविष्टपाय नमः ।

ऊँ निर्वाणाय नमः ।ऊँ ह्लादनाय नमः ।

ऊँ ब्रह्मलोकाय नमः ।

ऊँ परागतये नमः ।

ऊँ देवासुरविनिर्मात्रे नमः ।

ऊँ देवासुरपरायणाय नमः ।

ऊँ देवासुरगुरूवे नमः ।

ऊँ देवाय नमः ।

ऊँ देवासुरनमस्कृताय नमः ।

ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः ।

ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः ।ऊँ देवासुरगणाश्रयाय नमः ।

ऊँ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।

ऊँ देवासुरगणाग्रण्ये नमः ।

ऊँ देवातिदेवाय नमः ।

ऊँ देवर्षये नमः ।

ऊँ देवासुरवरप्रदाय नमः ।

ऊँ विश्वाय नमः ।

ऊँ देवासुरमहेश्वराय नमः ।

ऊँ सर्वदेवमयाय नमः ॥ ९५० ॥ऊँ अचिंत्याय नमः ।

ऊँ देवात्मने नमः ।

ऊँ आत्मसंबवाय नमः ।

ऊँ उद्भिदे नमः ।

ऊँ त्रिविक्रमाय नमः ।

ऊँ वैद्याय नमः ।

ऊँ विरजाय नमः ।

ऊँ नीरजाय नमः ।

ऊँ अमराय नमः ।

ऊँ इड्याय नमः ।ऊँ हस्तीश्वराय नमः ।

ऊँ व्याघ्राय नमः ।

ऊँ देवसिंहाय नमः ।

ऊँ नरर्षभाय नमः ।

ऊँ विभुदाय नमः ।

ऊँ अग्रवराय नमः ।

ऊँ सूक्ष्माय नमः ।

ऊँ सर्वदेवाय नमः ।

ऊँ तपोमयाय नमः ।

ऊँ सुयुक्ताय नमः ।ऊँ शोभनाय नमः ।

ऊँ वज्रिणे नमः ।

ऊँ प्रासानाम्प्रभवाय नमः ।

ऊँ अव्ययाय नमः ।

ऊँ गुहाय नमः ।

ऊँ कान्ताय नमः ।

ऊँ निजसर्गाय नमः ।

ऊँ पवित्राय नमः ।

ऊँ सर्वपावनाय नमः ।

ऊँ श्रृंगिणे नमः ।ऊँ श्रृंगप्रियाय नमः ।

ऊँ बभ्रवे नमः ।

ऊँ राजराजाय नमः ।

ऊँ निरामयाय नमः ।

ऊँ अभिरामाय नमः ।

ऊँ सुरगणाय नमः ।

ऊँ विरामाय नमः ।

ऊँ सर्वसाधनाय नमः ।

ऊँ ललाटाक्षाय नमः ।

ऊँ विश्वदेवाय नमः ।ऊँ हरिणाय नमः ।

ऊँ ब्रह्मवर्चसे नमः ।

ऊँ स्थावरपतये नमः ।

ऊँ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।

ऊँ सिद्धार्थाय नमः ।

ऊँ सिद्धभूतार्थाय नमः ।

ऊँ अचिन्ताय नमः ।

ऊँ सत्यव्रताय नमः ।

ऊँ शुचये नमः ।

ऊँ व्रताधिपाय नमः ॥ १००० ॥ऊँ पराय नमः ।

ऊँ ब्रह्मणे नमः ।

ऊँ भक्तानांपरमागतये नमः ।

ऊँ विमुक्ताय नमः ।

ऊँ मुक्ततेजसे नमः ।

ऊँ श्रीमते नमः ।

ऊँ श्रीवर्धनाय नमः ।

ऊँ श्री जगते नमः ॥ १००८ ॥