भजमन राम चरण सुखदाई: भजन (Bhajman Ram Charan Sukhdayi)

भजमन राम चरण सुखदाई,

भजमन राम चरण सुखदाई ॥जिहि चरननसे निकसी सुरसरि

संकर जटा समाई ।

जटासंकरी नाम परयो है

त्रिभुवन तारन आई ॥भजमन राम चरण सुखदाई,

भजमन राम चरण सुखदाई ॥जिन चरननकी चरनपादुका

भरत रह्यो लव लाई ।

सोइ चरन केवट धोइ लीने

तब हरि नाव चलाई/चढ़ाई ॥भजमन राम चरण सुखदाई,

भजमन राम चरण सुखदाई ॥सोइ चरन संत जन सेवत

सदा रहत सुखदाई ।

सोइ चरन गौतमऋषि-नारी

परसि परमपद पाई ॥भजमन राम चरण सुखदाई,

भजमन राम चरण सुखदाई ॥दंडकबन प्रभु पावन कीन्हो

ऋषियन त्रास मिटाई ।

सोई प्रभु त्रिलोकके स्वामी

कनक मृगा सँग धाई ॥भजमन राम चरण सुखदाई,

भजमन राम चरण सुखदाई ॥कपि सुग्रीव बंधु भय-ब्याकुल

तिन जय छत्र फिराई/धराई ।

रिपु को अनुज बिभीषन निसिचर

परसत लंका पाई ॥भजमन राम चरण सुखदाई,

भजमन राम चरण सुखदाई ॥सिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक

सेष सहस मुख गाई ।

तुलसीदास मारुत-सुतकी प्रभु

निज मुख करत बड़ाई ॥भजमन राम चरण सुखदाई,

भजमन राम चरण सुखदाई ॥