शंख पूजन मन्त्र (Shankh Poojan Mantra)

शंख को पूजा कार्य मे सम्लित करने हेतु, निम्न लिखित मंत्र का जप करना चाहिए।त्वंपुरा सागरोत्पन्न विष्णुनाविघृतःकरे ।

देवैश्चपूजितः सर्वथौपाच्चजन्यमनोस्तुते ॥
सरल भाव:

त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृत: करे ।

देवैश्चपूजितः सर्वथौ पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ॥