श्री शनैश्चर सहस्रनाम वली (Shani Sahastra Namavali)

॥ श्रीशनैश्चरसहस्रनामावळिः ॥ॐ अमिताभाषिणे नमः।

ॐ अघहराय नमः।

ॐ अशेषदुरितापहाय नमः।

ॐ अघोररूपाय नमः।

ॐ अतिदीर्घकायाय नमः।

ॐ अशेषभयानकाय नमः।

ॐ अनन्ताय नमः।

ॐ अन्नदात्रे नमः।

ॐ अश्वत्थमूलजपप्रियाय नमः।

ॐ अतिसम्पत्प्रदाय नमः॥ १० ॥ॐ अमोघाय नमः।

ॐ अन्यस्तुत्याप्रकोपिताय नमः।

ॐ अपराजिताय नमः।

ॐ अद्वितीयाय नमः।

ॐ अतितेजसे नमः।

ॐ अभयप्रदाय नमः।

ॐ अष्टमस्थाय नमः।

ॐ अञ्जननिभाय नमः।

ॐ अखिलात्मने नमः।

ॐ अर्कनन्दनाय नमः॥ २० ॥ॐ अतिदारुणाय नमः।

ॐ अक्षोभ्याय नमः।

ॐ अप्सरोभिः प्रपूजिताय नमः।

ॐ अभीष्टफलदाय नमः।

ॐ अरिष्टमथनाय नमः।

ॐ अमरपूजिताय नमः।

ॐ अनुग्राह्याय नमः।

ॐ अप्रमेयपराक्रमविभीषणाय नमः।

ॐ असाध्ययोगाय नमः।

ॐ अखिलदोषघ्नाय नमः॥ ३० ॥ॐ अपराकृताय नमः।

ॐ अप्रमेयाय नमः।

ॐ अतिसुखदाय नमः।

ॐ अमराधिपपूजिताय नमः।

ॐ अवलोकात्सर्वनाशाय नमः।

ॐ अश्वत्थामद्विरायुधाय नमः।

ॐ अपराधसहिष्णवे नमः।

ॐ अश्वत्थामसुपूजिताय नमः।

ॐ अनन्तपुण्यफलदाय नमः।

ॐ अतृप्ताय नमः॥ ४० ॥ॐ अतिबलाय नमः।

ॐ अवलोकात्सर्ववन्द्याय नमः।

ॐ अक्षीणकरुणानिधये नमः।

ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः।

ॐ अक्षय्यफलदायकाय नमः।

ॐ आनन्दपरिपूर्णाय नमः।

ॐ आयुष्कारकाय नमः।

ॐ आश्रितेष्टार्थवरदाय नमः।

ॐ आधिव्याधिहराय नमः।

ॐ आनन्दमयाय नमः॥ ५० ॥ॐ आनन्दकराय नमः।

ॐ आयुधधारकाय नमः।

ॐ आत्मचक्राधिकारिणे नमः।

ॐ आत्मस्तुत्यपरायणाय नमः।

ॐ आयुष्कराय नमः।

ॐ आनुपूर्व्याय नमः।

ॐ आत्मायत्तजगत्त्रयाय नमः।

ॐ आत्मनामजपप्रीताय नमः।

ॐ आत्माधिकफलप्रदाय नमः।

ॐ आदित्यसंभवाय नमः॥ ६० ॥ॐ आर्तिभञ्जनाय नमः।

ॐ आत्मरक्षकाय नमः।

ॐ आपद्बान्धवाय नमः।

ॐ आनन्दरूपाय नमः।

ॐ आयुःप्रदाय नमः।

ॐ आकर्णपूर्णचापाय नमः।

ॐ आत्मोद्दिष्टद्विजप्रदाय नमः।

ॐ आनुकूल्याय नमः।

ॐ आत्मरूपप्रतिमादानसुप्रियाय नमः।

ॐ आत्मारामाय नमः॥ ७० ॥ॐ आदिदेवाय नमः।

ॐ आपन्नार्तिविनाशनाय नमः।

ॐ इन्दिरार्चितपादाय नमः।

ॐ इन्द्रभोगफलप्रदाय नमः।

ॐ इन्द्रदेवस्वरूपाय नमः।

ॐ इष्टेष्टवरदायकाय नमः।

ॐ इष्टापूर्तिप्रदाय नमः।

ॐ इन्दुमतीष्टवरदायकाय नमः।

ॐ इन्दिरारमणप्रीताय नमः।

ॐ इन्द्रवंशनृपार्चिताय नमः॥ ८० ॥ॐ इहामुत्रेष्टफलदाय नमः।

ॐ इन्दिरारमणार्चिताय नमः।

ॐ ईद्रियाय नमः।

ॐ ईश्वरप्रीताय नमः।

ॐ ईषणात्रयवर्जिताय नमः।

ॐ उमास्वरूपाय नमः।

ॐ उद्बोध्याय नमः।

ॐ उशनाय नमः।

ॐ उत्सवप्रियाय नमः।

ॐ उमादेव्यर्चनप्रीताय नमः॥ ९० ॥ॐ उच्चस्थोच्चफलप्रदाय नमः।

ॐ उरुप्रकाशाय नमः।

ॐ उच्चस्थयोगदाय नमः।

ॐ उरुपराक्रमाय नमः।

ॐ ऊर्ध्वलोकादिसञ्चारिणे नमः।

ॐ ऊर्ध्वलोकादिनायकाय नमः।

ॐ ऊर्जस्विने नमः।

ॐ ऊनपादाय नमः।

ॐ ऋकाराक्षरपूजिताय नमः।

ॐ ऋषिप्रोक्तपुराणज्ञाय नमः॥ १०० ॥ॐ ऋषिभिः परिपूजिताय नमः।

ॐ ऋग्वेदवन्द्याय नमः।

ॐ ऋग्रूपिणे नमः।

ॐ ऋजुमार्गप्रवर्तकाय नमः।

ॐ लुळितोद्धारकाय नमः।

ॐ लूतभवपाश प्रभञ्जनाय नमः।

ॐ लूकाररूपकाय नमः।

ॐ लब्धधर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः।

ॐ एकाधिपत्यसाम्राज्यप्रदाय नमः।

ॐ एनौघनाशनाय नमः॥ ११० ॥ॐ एकपादे नमः।

ॐ एकस्मै नमः।

ॐ एकोनविंशतिमासभुक्तिदाय नमः।

ॐ एकोनविंशतिवर्षदशाय नमः।

ॐ एणाङ्कपूजिताय नमः।

ॐ ऐश्वर्यफलदाय नमः।

ॐ ऐन्द्राय नमः।

ॐ ऐरावतसुपूजिताय नमः।

ॐ ओंकारजपसुप्रीताय नमः।

ॐ ओंकारपरिपूजिताय नमः॥ १२० ॥ॐ ओंकारबीजाय नमः।

ॐ औदार्यहस्ताय नमः।

ॐ औन्नत्यदायकाय नमः।

ॐ औदार्यगुणाय नमः।

ॐ औदार्यशीलाय नमः।

ॐ औषधकारकाय नमः।

ॐ करपङ्कजसन्नद्धधनुषे नमः।

ॐ करुणानिधये नमः।

ॐ कालाय नमः।

ॐ कठिनचित्ताय नमः॥ १३० ॥ॐ कालमेघसमप्रभाय नमः।

ॐ किरीटिने नमः।

ॐ कर्मकृते नमः।

ॐ कारयित्रे नमः।

ॐ कालसहोदराय नमः।

ॐ कालाम्बराय नमः।

ॐ काकवाहाय नमः।

ॐ कर्मठाय नमः।

ॐ काश्यपान्वयाय नमः।

ॐ कालचक्रप्रभेदिने नमः॥ १४० ॥ॐ कालरूपिणे नमः।

ॐ कारणाय नमः।

ॐ कारिमूर्तये नमः।

ॐ कालभर्त्रे नमः।

ॐ किरीटमकुटोज्ज्वलाय नमः।

ॐ कार्यकारणकालज्ञाय नमः।

ॐ काञ्चनाभरथान्विताय नमः।

ॐ कालदंष्ट्राय नमः।

ॐ क्रोधरूपाय नमः।

ॐ कराळिने नमः॥ १५० ॥ॐ कृष्णकेतनाय नमः।

ॐ कालात्मने नमः।

ॐ कालकर्त्रे नमः।

ॐ कृतान्ताय नमः।

ॐ कृष्णगोप्रियाय नमः।

ॐ कालाग्निरुद्ररूपाय नमः।

ॐ काश्यपात्मजसम्भवाय नमः।

ॐ कृष्णवर्णहयाय नमः।

ॐ कृष्णगोक्षीरसुप्रियाय नमः।

ॐ कृष्णगोघृतसुप्रीताय नमः॥ १६० ॥ॐ कृष्णगोदधिषुप्रियाय नमः।

ॐ कृष्णगावैकचित्ताय नमः।

ॐ कृष्णगोदानसुप्रियाय नमः।

ॐ कृष्णगोदत्तहृदयाय नमः।

ॐ कृष्णगोरक्षणप्रियाय नमः।

ॐ कृष्णगोग्रासचित्तस्य सर्वपीडानिवारकाय नमः।

ॐ कृष्णगोदान शान्तस्य सर्वशान्ति फलप्रदाय नमः।

ॐ कृष्णगोस्नान कामस्य गङ्गास्नान फलप्रदाय नमः।

ॐ कृष्णगोरक्षणस्याशु सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः।

ॐ कृष्णगावप्रियाय नमः॥ १७० ॥ॐ कपिलापशुषुप्रियाय नमः।

ॐ कपिलाक्षीरपानस्य सोमपानफलप्रदाय नमः।

ॐ कपिलादानसुप्रीताय नमः।

ॐ कपिलाज्यहुतप्रियाय नमः।

ॐ कृष्णाय नमः।

ॐ कृत्तिकान्तस्थाय नमः।

ॐ कृष्णगोवत्ससुप्रियाय नमः।

ॐ कृष्णमाल्याम्बरधराय नमः।

ॐ कृष्णवर्णतनूरुहाय नमः।

ॐ कृष्णकेतवे नमः॥ १८० ॥ॐ कृशकृष्णदेहाय नमः।

ॐ कृष्णाम्बरप्रियाय नमः।

ॐ क्रूरचेष्टाय नमः।

ॐ क्रूरभावाय नमः।

ॐ क्रूरदंष्ट्राय नमः।

ॐ कुरूपिणे नमः।

ॐ कमलापति संसेव्याय नमः।

ॐ कमलोद्भवपूजिताय नमः।

ॐ कामितार्थप्रदाय नमः।

ॐ कामधेनु पूजनसुप्रियाय नमः॥ १९० ॥ॐ कामधेनुसमाराध्याय नमः।

ॐ कृपायुषविवर्धनाय नमः।

ॐ कामधेन्वैकचित्ताय नमः।

ॐ कृपराज सुपूजिताय नमः।

ॐ कामदोग्ध्रे नमः।

ॐ क्रुद्धाय नमः।

ॐ कुरुवंशसुपूजिताय नमः।

ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदोग्ध्रे नमः।

ॐ कृष्णेन कृतपूजनाय नमः।

ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानप्रियाय नमः॥ २०० ॥ॐ कोणस्थाय नमः।

ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानलोलुपाय नमः।

ॐ कामपूजिताय नमः।

ॐ क्रूरावलोकनात्सर्वनाशाय नमः।

ॐ कृष्णाङ्गदप्रियाय नमः।

ॐ खद्योताय नमः।

ॐ खण्डनाय नमः।

ॐ खड्गधराय नमः।

ॐ खेचरपूजिताय नमः।

ॐ खरांशुतनयाय नमः॥ २१० ॥ॐ खगानां पतिवाहनाय नमः।

ॐ गोसवासक्तहृदयाय नमः।

ॐ गोचरस्थानदोषहृते नमः।

ॐ गृहराश्याधिपाय नमः।

ॐ गृहराजमहाबलाय नमः।

ॐ गृध्रवाहाय नमः।

ॐ गृहपतये नमः।

ॐ गोचराय नमः।

ॐ गानलोलुपाय नमः।

ॐ घोराय नमः॥ २२० ॥ॐ घर्माय नमः।

ॐ घनतमसे नमः।

ॐ घर्मिणे नमः।

ॐ घनकृपान्विताय नमः।

ॐ घननीलाम्बरधराय नमः।

ॐ ङादिवर्ण सुसंज्ञिताय नमः।

ॐ चक्रवर्तिसमाराध्याय नमः।

ॐ चन्द्रमत्यसमर्चिताय नमः।

ॐ चन्द्रमत्यार्तिहारिणे नमः।

ॐ चराचरसुखप्रदाय नमः॥ २३० ॥ॐ चतुर्भुजाय नमः।

ॐ चापहस्ताय नमः।

ॐ चराचरहितप्रदाय नमः।

ॐ छायापुत्राय नमः।

ॐ छत्रधराय नमः।

ॐ छायादेवीसुताय नमः।

ॐ जयप्रदाय नमः।

ॐ जगन्नीलाय नमः।

ॐ जपतां सर्वसिद्धिदाय नमः।

ॐ जपविध्वस्तविमुखाय नमः॥ २४० ॥ॐ जम्भारिपरिपूजिताय नमः।

ॐ जम्भारिवन्द्याय नमः।

ॐ जयदाय नमः।

ॐ जगज्जनमनोहराय नमः।

ॐ जगत्त्रयप्रकुपिताय नमः।

ॐ जगत्त्राणपरायणाय नमः।

ॐ जयाय नमः।

ॐ जयप्रदाय नमः।

ॐ जगदानन्दकारकाय नमः।

ॐ ज्योतिषे नमः॥ २५० ॥ॐ ज्योतिषां श्रेष्ठाय नमः।

ॐ ज्योतिःशास्त्र प्रवर्तकाय नमः।

ॐ झर्झरीकृतदेहाय नमः।

ॐ झल्लरीवाद्यसुप्रियाय नमः।

ॐ ज्ञानमूर्तिये नमः।

ॐ ज्ञानगम्याय नमः।

ॐ ज्ञानिने नमः।

ॐ ज्ञानमहानिधये नमः।

ॐ ज्ञानप्रबोधकाय नमः।

ॐ ज्ञानदृष्ट्यावलोकिताय नमः॥ २६० ॥ॐ टङ्किताखिललोकाय नमः।

ॐ टङ्कितैनस्तमोरवये नमः।

ॐ टङ्कारकारकाय नमः।

ॐ टङ्कृताय नमः।

ॐ टाम्भदप्रियाय नमः।

ॐ ठकारमय सर्वस्वाय नमः।

ॐ ठकारकृतपूजिताय नमः।

ॐ ढक्कावाद्यप्रीतिकराय नमः।

ॐ डमड्डमरुकप्रियाय नमः।

ॐ डम्बरप्रभवाय नमः॥ २७० ॥

ॐ डम्भाय नमः।

ॐ ढक्कानादप्रियङ्कराय नमः।

ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवकारकाय नमः।

ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवनाशकाय नमः।

ॐ ढकाररूपाय नमः।

ॐ ढाम्भीकाय नमः।

ॐ णकारजपसुप्रियाय नमः।

ॐ णकारमयमन्त्रार्थाय नमः।

ॐ णकारैकशिरोमणये नमः।

ॐ णकारवचनानन्दाय नमः॥ २८० ॥ॐ णकारकरुणामयाय नमः।

ॐ णकारमय सर्वस्वाय नमः।

ॐ णकारैकपरायणाय नमः।

ॐ तर्जनीधृतमुद्राय नमः।

ॐ तपसां फलदायकाय नमः।

ॐ त्रिविक्रमनुताय नमः।

ॐ त्रयीमयवपुर्धराय नमः।

ॐ तपस्विने नमः।

ॐ तपसा दग्धदेहाय नमः।

ॐ ताम्राधराय नमः॥ २९० ॥ॐ त्रिकालवेदितव्याय नमः।

ॐ त्रिकालमतितोषिताय नमः।

ॐ तुलोच्चयाय नमः।

ॐ त्रासकराय नमः।

ॐ तिलतैलप्रियाय नमः।

ॐ तिलान्न सन्तुष्टमनसे नमः।

ॐ तिलदानप्रियाय नमः।

ॐ तिलभक्ष्यप्रियाय नमः।

ॐ तिलचूर्णप्रियाय नमः।

ॐ तिलखण्डप्रियाय नमः॥ ३०० ॥ॐ तिलापूपप्रियाय नमः।

ॐ तिलहोमप्रियाय नमः।

ॐ तापत्रयनिवारकाय नमः।

ॐ तिलतर्पणसन्तुष्टाय नमः।

ॐ तिलतैलान्नतोषिताय नमः।

ॐ तिलैकदत्तहृदयाय नमः।

ॐ तेजस्विने नमः।

ॐ तेजसान्निधये नमः।

ॐ तेजसादित्यसङ्काशाय नमः।

ॐ तेजोमयवपुर्धराय नमः॥ ३१० ॥ॐ तत्त्वज्ञाय नमः।

ॐ तत्त्वगाय नमः।

ॐ तीव्राय नमः।

ॐ तपोरूपाय नमः।

ॐ तपोमयाय नमः।

ॐ तुष्टिदाय नमः।

ॐ तुष्टिकृते नमः।

ॐ तीक्ष्णाय नमः।

ॐ त्रिमूर्तये नमः।

ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः॥ ३२० ॥ॐ तिलदीपप्रियाय नमः।

ॐ तस्यपीडानिवारकाय नमः।

ॐ तिलोत्तमामेनकादिनर्तनप्रियाय नमः।

ॐ त्रिभागमष्टवर्गाय नमः।

ॐ स्थूलरोम्णे नमः।

ॐ स्थिराय नमः।

ॐ स्थिताय नमः।

ॐ स्थायिने नमः।

ॐ स्थापकाय नमः।

ॐ स्थूलसूक्ष्मप्रदर्शकाय नमः॥ ३३० ॥ॐ दशरथार्चितपादाय नमः।

ॐ दशरथस्तोत्रतोषिताय नमः।

ॐ दशरथप्रार्थनाकॢप्तदुर्भिक्षविनिवारकाय नमः।

ॐ दशरथप्रार्थनाकॢप्तवरद्वयप्रदायकाय नमः।

ॐ दशरथस्वात्मदर्शिने नमः।

ॐ दशरथाभीष्टदायकाय नमः।

ॐ दोर्भिर्धनुर्धराय नमः।

ॐ दीर्घश्मश्रुजटाधराय नमः।

ॐ दशरथस्तोत्रवरदाय नमः।

ॐ दशरथाभीप्सितप्रदाय नमः॥ ३४० ॥ॐ दशरथस्तोत्रसन्तुष्टाय नमः।

ॐ दशरथेन सुपूजिताय नमः।

ॐ द्वादशाष्टमजन्मस्थाय नमः।

ॐ देवपुङ्गवपूजिताय नमः।

ॐ देवदानवदर्पघ्नाय नमः।

ॐ दिनं प्रतिमुनिस्तुताय नमः।

ॐ द्वादशस्थाय नमः।

ॐ द्वादशात्मसुताय नमः।

ॐ द्वादशनामभृते नमः।

ॐ द्वितीयस्थाय नमः॥ ३५० ॥ॐ द्वादशार्कसूनवे नमः।

ॐ दैवज्ञपूजिताय नमः।

ॐ दैवज्ञचित्तवासिने नमः।

ॐ दमयन्त्यासुपूजिताय नमः।

ॐ द्वादशाब्दंतु दुर्भिक्षकारिणे नमः।

ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः।

ॐ दुराराध्याय नमः।

ॐ दुराधर्षाय नमः।

ॐ दमयन्तीवरप्रदाय नमः।

ॐ दुष्टदूराय नमः॥ ३६० ॥ॐ दुराचारशमनाय नमः।

ॐ दोषवर्जिताय नमः।

ॐ दुःसहाय नमः।

ॐ दोषहन्त्रे नमः।

ॐ दुर्लभाय नमः।

ॐ दुर्गमाय नमः।

ॐ दुःखप्रदाय नमः।

ॐ दुःखहन्त्रे नमः।

ॐ दीप्तरञ्जितदिङ्मुखाय नमः।

ॐ दीप्यमान मुखाम्भोजाय नमः॥ ३७० ॥ॐ दमयन्त्याःशिवप्रदाय नमः।

ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः।

ॐ दृष्टमात्रदैत्यमण्डलनाशकाय नमः।

ॐ द्विजदानैकनिरताय नमः।

ॐ द्विजाराधनतत्पराय नमः।

ॐ द्विजसर्वार्तिहारिणे नमः।

ॐ द्विजराज समर्चिताय नमः।

ॐ द्विजदानैकचित्ताय नमः।

ॐ द्विजराज प्रियङ्कराय नमः।

ॐ द्विजाय नमः॥ ३८० ॥ॐ द्विजप्रियाय नमः।

ॐ द्विजराजेष्टदायकाय नमः।

ॐ द्विजरूपाय नमः।

ॐ द्विजश्रेष्ठाय नमः।

ॐ दोषदाय नमः।

ॐ दुःसहाय नमः।

ॐ देवादिदेवाय नमः।

ॐ देवेशाय नमः।

ॐ देवराज सुपूजिताय नमः।

ॐ देवराजेष्टवरदाय नमः॥ ३९० ॥ॐ देवराज प्रियङ्कराय नमः।

ॐ देवादिवन्दिताय नमः।

ॐ दिव्यतनवे नमः।

ॐ देवशिखामणये नमः।

ॐ देवगानप्रियाय नमः।

ॐ देवदेशिकपुङ्गवाय नमः।

ॐ द्विजात्मजासमाराध्याय नमः।

ॐ ध्येयाय नमः।

ॐ धर्मिणे नमः।

ॐ धनुर्धराय नमः॥ ४०० ॥ॐ धनुष्मते नमः।

ॐ धनदात्रे नमः।

ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय नमः।

ॐ धर्मरूपाय नमः।

ॐ धनुर्दिव्याय नमः।

ॐ धर्मशास्त्रात्मचेतनाय नमः।

ॐ धर्मराज प्रियकराय नमः।

ॐ धर्मराज सुपूजिताय नमः।

ॐ धर्मराजेष्टवरदाय नमः।

ॐ धर्माभीष्टफलप्रदाय नमः॥ ४१० ॥ॐ नित्यतृप्तस्वभावाय नमः।

ॐ नित्यकर्मरताय नमः।

ॐ निजपीडार्तिहारिणे नमः।

ॐ निजभक्तेष्टदायकाय नमः।

ॐ निर्मासदेहाय नमः।

ॐ नीलाय नमः।

ॐ निजस्तोत्रबहुप्रियाय नमः।

ॐ नळस्तोत्रप्रियाय नमः।

ॐ नळराजसुपूजिताय नमः।

ॐ नक्षत्रमण्डलगताय नमः॥ ४२० ॥ॐ नमतांप्रियकारकाय नमः।

ॐ नित्यार्चितपदाम्भोजाय नमः।

ॐ निजाज्ञापरिपालकाय नमः।

ॐ नवग्रहवराय नमः।

ॐ नीलवपुषे नमः।

ॐ नळकरार्चिताय नमः।

ॐ नळप्रियानन्दिताय नमः।

ॐ नळक्षेत्रनिवासकाय नमः।

ॐ नळपाकप्रियाय नमः।

ॐ नळपद्भञ्जनक्षमाय नमः॥ ४३० ॥ॐ नळसर्वार्तिहारिणे नमः।

ॐ नळेनात्मार्थपूजिताय नमः।

ॐ निपाटवीनिवासाय नमः।

ॐ नळाभीष्टवरप्रदाय नमः।

ॐ नळतीर्थसकृत् स्नान सर्वपीडानिवारकाय नमः।

ॐ नळेशदर्शनस्याशु साम्राज्यपदवीप्रदाय नमः।

ॐ नक्षत्रराश्यधिपाय नमः।

ॐ नीलध्वजविराजिताय नमः।

ॐ नित्ययोगरताय नमः।

ॐ नवरत्नविभूषिताय नमः॥ ४४० ॥ॐ नवधाभज्यदेहाय नमः।

ॐ नवीकृतजगत्त्रयाय नमः।

ॐ नवग्रहाधिपाय नमः।

ॐ नवाक्षरजपप्रियाय नमः।

ॐ नवात्मने नमः।

ॐ नवचक्रात्मने नमः।

ॐ नवतत्त्वाधिपाय नमः।

ॐ नवोदन प्रियाय नमः।

ॐ नवधान्यप्रियाय नमः।

ॐ निष्कण्टकाय नमः॥ ४५० ॥ॐ निस्पृहाय नमः।

ॐ निरपेक्षाय नमः।

ॐ निरामयाय नमः।

ॐ नागराजार्चितपदाय नमः।

ॐ नागराजप्रियङ्कराय नमः।

ॐ नागराजेष्टवरदाय नमः।

ॐ नागाभरणभूषिताय नमः।

ॐ नागेन्द्रगान निरताय नमः।

ॐ नानाभरणभूषिताय नमः।

ॐ नवमित्रस्वरूपाय नमः॥ ४६० ॥ॐ नानाश्चर्यविधायकाय नमः।

ॐ नानाद्वीपाधिकर्त्रे नमः।

ॐ नानालिपिसमावृताय नमः।

ॐ नानारूपजगत्स्रष्ट्रे नमः।

ॐ नानारूपजनाश्रयाय नमः।

ॐ नानालोकाधिपाय नमः।

ॐ नानाभाषाप्रियाय नमः।

ॐ नानारूपाधिकारिणे नमः।

ॐ नवरत्नप्रियाय नमः।

ॐ नानाविचित्रवेषाढ्याय नमः॥ ४७० ॥ॐ नानाचित्रविधायकाय नमः।

ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः।

ॐ नीलमेघसमप्रभाय नमः।

ॐ नीलाञ्जनचयप्रख्याय नमः।

ॐ नीलवस्त्रधरप्रियाय नमः।

ॐ नीचभाषाप्रचारज्ञाय नमः।

ॐ नीचे स्वल्पफलप्रदाय नमः।

ॐ नानागम विधानज्ञाय नमः।

ॐ नानानृपसमावृताय नमः।

ॐ नानावर्णाकृतये नमः॥ ४८० ॥ॐ नानावर्णस्वरार्तवाय नमः।

ॐ नागलोकान्तवासिने नमः।

ॐ नक्षत्रत्रयसंयुताय नमः।

ॐ नभादिलोकसम्भूताय नमः।

ॐ नामस्तोत्रबहुप्रियाय नमः।

ॐ नामपारायणप्रीताय नमः।

ॐ नामार्चनवरप्रदाय नमः।

ॐ नामस्तोत्रैकचित्ताय नमः।

ॐ नानारोगार्तिभञ्जनाय नमः।

ॐ नवग्रहसमाराध्याय नमः॥ ४९० ॥ॐ नवग्रहभयापहाय नमः।

ॐ नवग्रहसुसम्पूज्याय नमः।

ॐ नानावेदसुरक्षकाय नमः।

ॐ नवग्रहाधिराजाय नमः।

ॐ नवग्रहजपप्रियाय नमः।

ॐ नवग्रहमयज्योतिषे नमः।

ॐ नवग्रहवरप्रदाय नमः।

ॐ नवग्रहाणामधिपाय नमः।

ॐ नवग्रह सुपीडिताय नमः।

ॐ नवग्रहाधीश्वराय नमः॥ ५०० ॥ॐ नवमाणिक्यशोभिताय नमः।

ॐ परमात्मने नमः।

ॐ परब्रह्मणे नमः।

ॐ परमैश्वर्यकारणाय नमः।

ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः।

ॐ प्रमत्तासुरशिक्षकाय नमः।

ॐ प्रासहस्ताय नमः।

ॐ पङ्गुपादाय नमः।

ॐ प्रकाशात्मने नमः।

ॐ प्रतापवते नमः॥ ५१० ॥ॐ पावनाय नमः।

ॐ परिशुद्धात्मने नमः।

ॐ पुत्रपौत्रप्रवर्धनाय नमः।

ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः।

ॐ प्रसन्नेक्षणाय नमः।

ॐ प्रजापत्याय नमः।

ॐ प्रियकराय नमः।

ॐ प्रणतेप्सितराज्यदाय नमः।

ॐ प्रजानां जीवहेतवे नमः।

ॐ प्राणिनां परिपालकाय नमः॥ ५२० ॥
ॐ प्राणरूपिणे नमः।

ॐ प्राणधारिणे नमः।

ॐ प्रजानां हितकारकाय नमः।

ॐ प्राज्ञाय नमः।

ॐ प्रशान्ताय नमः।

ॐ प्रज्ञावते नमः।

ॐ प्रजारक्षणदीक्षिताय नमः।

ॐ प्रावृषेण्याय नमः।

ॐ प्राणकारिणे नमः।

ॐ प्रसन्नोत्सववन्दिताय नमः॥ ५३० ॥ॐ प्रज्ञानिवासहेतवे नमः।

ॐ पुरुषार्थैकसाधनाय नमः।

ॐ प्रजाकराय नमः।

ॐ प्रातिकूल्याय नमः।

ॐ पिङ्गळाक्षाय नमः।

ॐ प्रसन्नधिये नमः।

ॐ प्रपञ्चात्मने नमः।

ॐ प्रसवित्रे नमः।

ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।

ॐ पुराणपुरुषाय नमः॥ ५४० ॥ॐ पुरुहूताय नमः।

ॐ प्रपञ्चधृते नमः।

ॐ प्रतिष्ठिताय नमः।

ॐ प्रीतिकराय नमः।

ॐ प्रियकारिणे नमः।

ॐ प्रयोजनाय नमः।

ॐ प्रीतिमते नमः।

ॐ प्रवरस्तुत्याय नमः।

ॐ पुरूरवसमर्चिताय नमः।

ॐ प्रपञ्चकारिणे नमः॥ ५५० ॥ॐ पुण्याय नमः।

ॐ पुरुहूत समर्चिताय नमः।

ॐ पाण्डवादि सुसंसेव्याय नमः।

ॐ प्रणवाय नमः।

ॐ पुरुषार्थदाय नमः।

ॐ पयोदसमवर्णाय नमः।

ॐ पाण्डुपुत्रार्तिभञ्जनाय नमः।

ॐ पाण्डुपुत्रेष्टदात्रे नमः।

ॐ पाण्डवानां हितङ्कराय नमः।

ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः॥ ५६० ॥ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वारिष्ट निवारकाय नमः।

ॐ पाण्डुपुत्राद्यर्चिताय नमः।

ॐ पूर्वजाय नमः।

ॐ प्रपञ्चभृते नमः।

ॐ परचक्रप्रभेदिने नमः।

ॐ पाण्डवेषु वरप्रदाय नमः।

ॐ परब्रह्मस्वरूपाय नमः।

ॐ पराज्ञापरिवर्जिताय नमः।

ॐ परात्पराय नमः।

ॐ पाशहन्त्रे नमः॥ ५७० ॥ॐ परमाणवे नमः।

ॐ प्रपञ्चकृते नमः।

ॐ पातङ्गिने नमः।

ॐ पुरुषाकाराय नमः।

ॐ परशम्भुसमुद्भवाय नमः।

ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः।

ॐ प्रपञ्चोद्भवसम्भवाय नमः।

ॐ प्रसन्नाय नमः।

ॐ परमोदाराय नमः।

ॐ पराहङ्कारभञ्जनाय नमः॥ ५८० ॥ॐ पराय नमः।

ॐ परमकारुण्याय नमः।

ॐ परब्रह्ममयाय नमः।

ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः।

ॐ प्रणतार्तिहराय नमः।

ॐ प्रसादकृते नमः।

ॐ प्रपञ्चाय नमः।

ॐ पराशक्ति समुद्भवाय नमः।

ॐ प्रदानपावनाय नमः।

ॐ प्रशान्तात्मने नमः॥ ५९० ॥ॐ प्रभाकराय नमः।

ॐ प्रपञ्चात्मने नमः।

ॐ प्रपञ्चोपशमनाय नमः।

ॐ पृथिवीपतये नमः।

ॐ परशुराम समाराध्याय नमः।

ॐ परशुरामवरप्रदाय नमः।

ॐ परशुराम चिरञ्जीविप्रदाय नमः।

ॐ परमपावनाय नमः।

ॐ परमहंसस्वरूपाय नमः।

ॐ परमहंससुपूजिताय नमः॥ ६०० ॥ॐ पञ्चनक्षत्राधिपाय नमः।

ॐ पञ्चनक्षत्रसेविताय नमः।

ॐ प्रपञ्चरक्षित्रे नमः।

ॐ प्रपञ्चस्यभयङ्कराय नमः।

ॐ फलदानप्रियाय नमः।

ॐ फलहस्ताय नमः।

ॐ फलप्रदाय नमः।

ॐ फलाभिषेकप्रियाय नमः।

ॐ फल्गुनस्य वरप्रदाय नमः।

ॐ फुटच्छमितपापौघाय नमः॥ ६१० ॥ॐ फल्गुनेन प्रपूजिताय नमः।

ॐ फणिराजप्रियाय नमः।

ॐ फुल्लाम्बुज विलोचनाय नमः।

ॐ बलिप्रियाय नमः।

ॐ बलिने नमः।

ॐ बभ्रुवे नमः।

ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशक्लेशकृते नमः।

ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशरूपाय नमः।

ॐ ब्रह्मशक्रादिदुर्लभाय नमः।

ॐ बासदर्ष्ट्या प्रमेयाङ्गाय नमः॥ ६२० ॥ॐ बिभ्रत्कवचकुण्डलाय नमः।

ॐ बहुश्रुताय नमः।

ॐ बहुमतये नमः।

ॐ ब्रह्मण्याय नमः।

ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।

ॐ बलप्रमथनाय नमः।

ॐ ब्रह्मणे नमः।

ॐ बहुरूपाय नमः।

ॐ बहुप्रदाय नमः।

ॐ बालार्कद्युतिमते नमः॥ ६३० ॥ॐ बालाय नमः।

ॐ बृहद्वक्षसे नमः।

ॐ बृहत्तनवे नमः।

ॐ ब्रह्माण्डभेदकृते नमः।

ॐ भक्तसर्वार्थसाधकाय नमः।

ॐ भव्याय नमः।

ॐ भोक्त्रे नमः।

ॐ भीतिकृते नमः।

ॐ भक्तानुग्रहकारकाय नमः।

ॐ भीषणाय नमः॥ ६४० ॥ॐ भैक्षकारिणे नमः।

ॐ भूसुरादि सुपूजिताय नमः।

ॐ भोगभाग्यप्रदाय नमः।

ॐ भस्मीकृतजगत्त्रयाय नमः।

ॐ भयानकाय नमः।

ॐ भानुसूनवे नमः।

ॐ भूतिभूषितविग्रहाय नमः।

ॐ भास्वद्रताय नमः।

ॐ भक्तिमतां सुलभाय नमः।

ॐ भ्रुकुटीमुखाय नमः॥ ६५० ॥ॐ भवभूतगणैःस्तुत्याय नमः।

ॐ भूतसंघसमावृताय नमः।

ॐ भ्राजिष्णवे नमः।

ॐ भगवते नमः।

ॐ भीमाय नमः।

ॐ भक्ताभीष्टवरप्रदाय नमः।

ॐ भवभक्तैकचित्ताय नमः।

ॐ भक्तिगीतस्तवोन्मुखाय नमः।

ॐ भूतसन्तोषकारिणे नमः।

ॐ भक्तानां चित्तशोधनाय नमः॥ ६६० ॥ॐ भक्तिगम्याय नमः।

ॐ भयहराय नमः।

ॐ भावज्ञाय नमः।

ॐ भक्तसुप्रियाय नमः।

ॐ भूतिदाय नमः।

ॐ भूतिकृते नमः।

ॐ भोज्याय नमः।

ॐ भूतात्मने नमः।

ॐ भुवनेश्वराय नमः।

ॐ मन्दाय नमः॥ ६७० ॥ॐ मन्दगतये नमः।

ॐ मासमेवप्रपूजिताय नमः।

ॐ मुचुकुन्दसमाराध्याय नमः।

ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः।

ॐ मुचुकुन्दार्चितपदाय नमः।

ॐ महारूपाय नमः।

ॐ महायशसे नमः।

ॐ महाभोगिने नमः।

ॐ महायोगिने नमः।

ॐ महाकायाय नमः॥ ६८० ॥ॐ महाप्रभवे नमः।

ॐ महेशाय नमः।

ॐ महदैश्वर्याय नमः।

ॐ मन्दारकुसुमप्रियाय नमः।

ॐ महाक्रतवे नमः।

ॐ महामानिने नमः।

ॐ महाधीराय नमः।

ॐ महाजयाय नमः।

ॐ महावीराय नमः।

ॐ महाशान्ताय नमः॥ ६९० ॥ॐ मण्डलस्थाय नमः।

ॐ महाद्युतये नमः।

ॐ महासुताय नमः।

ॐ महोदाराय नमः।

ॐ महनीयाय नमः।

ॐ महोदयाय नमः।

ॐ मैथिलीवरदायिने नमः।

ॐ मार्ताण्डस्यद्वितीयजाय नमः।

ॐ मैथिलीप्रार्थनाकॢप्तदशकण्ठशिरोपहृते नमः।

ॐ मरामरहराराध्याय नमः॥ ७०० ॥ॐ महेन्द्रादि सुरार्चिताय नमः।

ॐ महारथाय नमः।

ॐ महावेगाय नमः।

ॐ मणिरत्नविभूषिताय नमः।

ॐ मेषनीचाय नमः।

ॐ महाघोराय नमः।

ॐ महासौरये नमः।

ॐ मनुप्रियाय नमः।

ॐ महादीर्घाय नमः।

ॐ महाग्रासाय नमः॥ ७१० ॥ॐ महदैश्वर्यदायकाय नमः।

ॐ महाशुष्काय नमः।

ॐ महारौद्राय नमः।

ॐ मुक्तिमार्गप्रदर्शकाय नमः।

ॐ मकरकुम्भाधिपाय नमः।

ॐ मृकण्डुतनयार्चिताय नमः।

ॐ मन्त्राधिष्ठानरूपाय नमः।

ॐ मल्लिकाकुसुमप्रियाय नमः।

ॐ महामन्त्रस्वरूपाय नमः।

ॐ महायन्त्रस्थिताय नमः॥ ७२० ॥ॐ महाप्रकाशदिव्यात्मने नमः।

ॐ महादेवप्रियाय नमः।

ॐ महाबलि समाराध्याय नमः।

ॐ महर्षिगणपूजिताय नमः।

ॐ मन्दचारिणे नमः।

ॐ महामायिने नमः।

ॐ माषदानप्रियाय नमः।

ॐ माषोदन प्रीतचित्ताय नमः।

ॐ महाशक्तये नमः।

ॐ महागुणाय नमः॥ ७३० ॥ॐ यशस्कराय नमः।

ॐ योगदात्रे नमः।

ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।

ॐ युगन्धराय नमः।

ॐ योगिने नमः।

ॐ योग्याय नमः।

ॐ याम्याय नमः।

ॐ योगरूपिणे नमः।

ॐ युगाधिपाय नमः।

ॐ यज्ञभृते नमः॥ ७४० ॥ॐ यजमानाय नमः।

ॐ योगाय नमः।

ॐ योगविदां वराय नमः।

ॐ यक्षराक्षसवेताळकूष्माण्डादिप्रपूजिताय नमः।

ॐ यमप्रत्यधिदेवाय नमः।

ॐ युगपद्भोगदायकाय नमः।

ॐ योगप्रियाय नमः।

ॐ योगयुक्ताय नमः।

ॐ यज्ञरूपाय नमः।

ॐ युगान्तकृते नमः॥ ७५० ॥ॐ रघुवंशसमाराध्याय नमः।

ॐ रौद्राय नमः।

ॐ रौद्राकृतये नमः।

ॐ रघुनन्दन सल्लापाय नमः।

ॐ रघुप्रोक्त जपप्रियाय नमः।

ॐ रौद्ररूपिणे नमः।

ॐ रथारूढाय नमः।

ॐ राघवेष्ट वरप्रदाय नमः।

ॐ रथिने नमः।

ॐ रौद्राधिकारिणे नमः॥ ७६० ॥ॐ राघवेण समर्चिताय नमः।

ॐ रोषात्सर्वस्वहारिणे नमः।

ॐ राघवेण सुपूजिताय नमः।

ॐ राशिद्वयाधिपाय नमः।

ॐ रघुभिः परिपूजिताय नमः।

ॐ राज्यभूपाकराय नमः।

ॐ राजराजेन्द्रवन्दिताय नमः।

ॐ रत्नकेयूरभूषाढ्याय नमः।

ॐ रमानन्दनवन्दिताय नमः।

ॐ रघुपौरुषसन्तुष्टाय नमः॥ ७७० ॥ॐ रघुस्तोत्रबहुप्रियाय नमः।

ॐ रघुवंशनृपैःपूज्याय नमः।

ॐ रणन्मञ्जीरनूपुराय नमः।

ॐ रविनन्दनाय नमः।

ॐ राजेन्द्राय नमः।

ॐ रघुवंशप्रियाय नमः।

ॐ लोहजप्रतिमादानप्रियाय नमः।

ॐ लावण्यविग्रहाय नमः।

ॐ लोकचूडामणये नमः।

ॐ लक्ष्मीवाणीस्तुतिप्रियाय नमः॥ ७८० ॥ॐ लोकरक्षाय नमः।

ॐ लोकशिक्षाय नमः।

ॐ लोकलोचनरञ्जिताय नमः।

ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।

ॐ लोकवन्द्याय नमः।

ॐ लक्ष्मणाग्रजपूजिताय नमः।

ॐ वेदवेद्याय नमः।

ॐ वज्रदेहाय नमः।

ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः।

ॐ विश्ववन्द्याय नमः॥ ७९० ॥ॐ विरूपाक्षाय नमः।

ॐ विमलाङ्गविराजिताय नमः।

ॐ विश्वस्थाय नमः।

ॐ वायसारूढाय नमः।

ॐ विशेषसुखकारकाय नमः।

ॐ विश्वरूपिणे नमः।

ॐ विश्वगोप्त्रे नमः।

ॐ विभावसु सुताय नमः।

ॐ विप्रप्रियाय नमः।

ॐ विप्ररूपाय नमः॥ ८०० ॥ॐ विप्राराधन तत्पराय नमः।

ॐ विशालनेत्राय नमः।

ॐ विशिखाय नमः।

ॐ विप्रदानबहुप्रियाय नमः।

ॐ विश्वसृष्टि समुद्भूताय नमः।

ॐ वैश्वानरसमद्युतये नमः।

ॐ विष्णवे नमः।

ॐ विरिञ्चये नमः।

ॐ विश्वेशाय नमः।

ॐ विश्वकर्त्रे नमः॥ ८१० ॥ॐ विशाम्पतये नमः।

ॐ विराडाधारचक्रस्थाय नमः।

ॐ विश्वभुजे नमः।

ॐ विश्वभावनाय नमः।

ॐ विश्वव्यापारहेतवे नमः।

ॐ वक्रक्रूरविवर्जिताय नमः।

ॐ विश्वोद्भवाय नमः।

ॐ विश्वकर्मणे नमः।

ॐ विश्वसृष्टि विनायकाय नमः।

ॐ विश्वमूलनिवासिने नमः॥ ८२० ॥ॐ विश्वचित्रविधायकाय नमः।

ॐ विश्वाधारविलासिने नमः।

ॐ व्यासेन कृतपूजिताय नमः।

ॐ विभीषणेष्टवरदाय नमः।

ॐ वाञ्छितार्थप्रदायकाय नमः।

ॐ विभीषणसमाराध्याय नमः।

ॐ विशेषसुखदायकाय नमः।

ॐ विषमव्ययाष्टजन्मस्थोऽप्येकादशफलप्रदाय नमः।

ॐ वासवात्मजसुप्रीताय नमः।

ॐ वसुदाय नमः॥ ८३० ॥ॐ वासवार्चिताय नमः।

ॐ विश्वत्राणैकनिरताय नमः।

ॐ वाङ्मनोतीतविग्रहाय नमः।

ॐ विराण्मन्दिरमूलस्थाय नमः।

ॐ वलीमुखसुखप्रदाय नमः।

ॐ विपाशाय नमः।

ॐ विगतातङ्काय नमः।

ॐ विकल्पपरिवर्जिताय नमः।

ॐ वरिष्ठाय नमः।

ॐ वरदाय नमः॥ ८४० ॥ॐ वन्द्याय नमः।

ॐ विचित्राङ्गाय नमः।

ॐ विरोचनाय नमः।

ॐ शुष्कोदराय नमः।

ॐ शुक्लवपुषे नमः।

ॐ शान्तरूपिणे नमः।

ॐ शनैश्चराय नमः।

ॐ शूलिने नमः।

ॐ शरण्याय नमः।

ॐ शान्ताय नमः॥ ८५० ॥ॐ शिवायामप्रियङ्कराय नमः।

ॐ शिवभक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः।

ॐ शूलपाणये नमः।

ॐ शुचिप्रियाय नमः।

ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः।

ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः।

ॐ श्रुतिपारगसम्पूज्याय नमः।

ॐ श्रुतिश्रवणलोलुपाय नमः।

ॐ श्रुत्यन्तर्गतमर्मज्ञाय नमः।

ॐ श्रुत्येष्टवरदायकाय नमः॥ ८६० ॥ॐ श्रुतिरूपाय नमः।

ॐ श्रुतिप्रीताय नमः।

ॐ श्रुतीप्सितफलप्रदाय नमः।

ॐ शुचिश्रुताय नमः।

ॐ शान्तमूर्तये नमः।

ॐ श्रुतिश्रवणकीर्तनाय नमः।

ॐ शमीमूलनिवासिने नमः।

ॐ शमीकृतफलप्रदाय नमः।

ॐ शमीकृतमहाघोराय नमः।

ॐ शरणागतवत्सलाय नमः॥ ८७० ॥ॐ शमीतरुस्वरूपाय नमः।

ॐ शिवमन्त्रज्ञमुक्तिदाय नमः।

ॐ शिवागमैकनिलयाय नमः।

ॐ शिवमन्त्रजपप्रियाय नमः।

ॐ शमीपत्रप्रियाय नमः।

ॐ शमीपर्णसमर्चिताय नमः।

ॐ शतोपनिषदस्तुत्याय नमः।

ॐ शान्त्यादिगुणभूषिताय नमः।

ॐ शान्त्यादिषड्गुणोपेताय नमः।

ॐ शङ्खवाद्यप्रियाय नमः॥ ८८० ॥ॐ श्यामरक्तसितज्योतिषे नमः।

ॐ शुद्धपञ्चाक्षरप्रियाय नमः।

ॐ श्रीहालास्यक्षेत्रवासिने नमः।

ॐ श्रीमते नमः।

ॐ शक्तिधराय नमः।

ॐ षोडशद्वयसम्पूर्णलक्षणाय नमः।

ॐ षण्मुखप्रियाय नमः।

ॐ षड्गुणैश्वर्यसंयुक्ताय नमः।

ॐ षडङ्गावरणोज्ज्वलाय नमः।

ॐ षडक्षरस्वरूपाय नमः॥ ८९० ॥ॐ षट्चक्रोपरि संस्थिताय नमः।

ॐ षोडशिने नमः।

ॐ षोडशान्ताय नमः।

ॐ षट्शक्तिव्यक्तमूर्तिमते नमः।

ॐ षड्भावरहिताय नमः।

ॐ षडङ्गश्रुतिपारगाय नमः।

ॐ षट्कोणमध्यनिलयाय नमः।

ॐ षट्शास्त्रस्मृतिपारगाय नमः।

ॐ स्वर्णेन्द्रनीलमकुटाय नमः।

ॐ सर्वाभीष्टप्रदायकाय नमः॥ ९०० ॥ॐ सर्वात्मने नमः।

ॐ सर्वदोषघ्नाय नमः।

ॐ सर्वगर्वप्रभञ्जनाय नमः।

ॐ समस्तलोकाभयदाय नमः।

ॐ सर्वदोषाङ्गनाशकाय नमः।

ॐ समस्तभक्तसुखदाय नमः।

ॐ सर्वदोषनिवर्तकाय नमः।

ॐ सर्वनाशक्षमाय नमः।

ॐ सौम्याय नमः।

ॐ सर्वक्लेशनिवारकाय नमः॥ ९१० ॥ॐ सर्वात्मने नमः।

ॐ सर्वदातुष्टाय नमः।

ॐ सर्वपीडानिवारकाय नमः।

ॐ सर्वरूपिणे नमः।

ॐ सर्वकर्मणे नमः।

ॐ सर्वज्ञाय नमः।

ॐ सर्वकारकाय नमः।

ॐ सुकृते नमः।

ॐ सुलभाय नमः।

ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः॥ ९२० ॥ॐ सूर्यात्मजाय नमः।

ॐ सदातुष्टाय नमः।

ॐ सूर्यवंशप्रदीपनाय नमः।

ॐ सप्तद्वीपाधिपाय नमः।

ॐ सुरासुरभयङ्कराय नमः।

ॐ सर्वसंक्षोभहारिणे नमः।

ॐ सर्वलोकहितङ्कराय नमः।

ॐ सर्वौदार्यस्वभावाय नमः।

ॐ सन्तोषात्सकलेष्टदाय नमः।

ॐ समस्तऋषिभिःस्तुत्याय नमः॥ ९३० ॥ॐ समस्तगणपावृताय नमः।

ॐ समस्तगणसंसेव्याय नमः।

ॐ सर्वारिष्टविनाशनाय नमः।

ॐ सर्वसौख्यप्रदात्रे नमः।

ॐ सर्वव्याकुलनाशनाय नमः।

ॐ सर्वसंक्षोभहारिणे नमः।

ॐ सर्वारिष्टफलप्रदाय नमः।

ॐ सर्वव्याधिप्रशमनाय नमः।

ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः।

ॐ सर्वानुकूलकारिणे नमः॥ ९४० ॥ॐ सौन्दर्यमृदुभाषिताय नमः।

ॐ सौराष्ट्रदेशोद्भवाय नमः।

ॐ स्वक्षेत्रेष्टवरप्रदाय नमः।

ॐ सोमयाजि समाराध्याय नमः।

ॐ सीताभीष्टवरप्रदाय नमः।

ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः।

ॐ सद्यःपीडानिवारकाय नमः।

ॐ सौदामनीसन्निभाय नमः।

ॐ सर्वानुल्लङ्घ्यशासनाय नमः।

ॐ सूर्यमण्डलसञ्चारिणे नमः॥ ९५० ॥ॐ संहारास्त्रनियोजिताय नमः।

ॐ सर्वलोकक्षयकराय नमः।

ॐ सर्वारिष्टविधायकाय नमः।

ॐ सर्वव्याकुलकारिणे नमः।

ॐ सहस्रजपसुप्रियाय नमः।

ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः।

ॐ संहारास्त्रप्रदर्शिताय नमः।

ॐ सर्वालङ्कारसंयुक्तकृष्णगोदानसुप्रियाय नमः।

ॐ सुप्रसन्नाय नमः।

ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः॥ ९६० ॥ॐ सुघोषाय नमः।

ॐ सुखदाय नमः।

ॐ सुहृदे नमः।

ॐ सिद्धार्थाय नमः।

ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः।

ॐ सर्वज्ञाय नमः।

ॐ सर्वदाय नमः।

ॐ सुखिने नमः।

ॐ सुग्रीवाय नमः।

ॐ सुधृतये नमः॥ ९७० ॥ॐ साराय नमः।

ॐ सुकुमाराय नमः।

ॐ सुलोचनाय नमः।

ॐ सुव्यक्ताय नमः।

ॐ सच्चिदानन्दाय नमः।

ॐ सुवीराय नमः।

ॐ सुजनाश्रयाय नमः।

ॐ हरिश्चन्द्रसमाराध्याय नमः।

ॐ हेयोपादेयवर्जिताय नमः।

ॐ हरिश्चन्द्रेष्टवरदाय नमः॥ ९८० ॥ॐ हंसमन्त्रादि संस्तुताय नमः।

ॐ हंसवाह समाराध्याय नमः।

ॐ हंसवाहवरप्रदाय नमः।

ॐ हृद्याय नमः।

ॐ हृष्टाय नमः।

ॐ हरिसखाय नमः।

ॐ हंसाय नमः।

ॐ हंसगतये नमः।

ॐ हविषे नमः।

ॐ हिरण्यवर्णाय नमः॥ ९९० ॥ॐ हितकृते नमः।

ॐ हर्षदाय नमः।

ॐ हेमभूषणाय नमः।

ॐ हविर्होत्रे नमः।

ॐ हंसगतये नमः।

ॐ हंसमन्त्रादिसंस्तुताय नमः।

ॐ हनूमदर्चितपदाय नमः।

ॐ हलधृत्पूजिताय नमः।

ॐ क्षेमदाय नमः।

ॐ क्षेमकृते नमः॥ १००० ॥ॐ क्षेम्याय नमः।

ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।

ॐ क्षामवर्जिताय नमः।

ॐ क्षुद्रघ्नाय नमः।

ॐ क्षान्तिदाय नमः।

ॐ क्षेमाय नमः।

ॐ क्षितिभूषाय नमः।

ॐ क्षमाश्रयाय नमः।

ॐ क्षमाधराय नमः।

ॐ क्षयद्वाराय नमः॥ १०१० ॥

॥ इति श्री शनैश्चरसहस्रनामावळिः सम्पूर्णम् ॥