जयति जयति जग-निवास, शंकर सुखकारी (Jayati Jayati Jag Niwas Shankar Sukhkari)

जयति जयति जग-निवास,

शंकर सुखकारी ॥
अजर अमर अज अरूप,


सत चित आनंदरूप ।


व्यापक ब्रह्मस्वरूप,


भव! भव-भय-हारी ॥जयति जयति जग-निवास,

शंकर सुखकारी ॥
शोभित बिधुबाल भाल,


सुरसरिमय जटाजाल ।


तीन नयन अति विशाल,


मदन-दहन-कारी ॥जयति जयति जग-निवास,

शंकर सुखकारी ॥
भक्तहेतु धरत शूल,


करत कठिन शूल फूल ।


हियकी सब हरत हूल,


अचल शान्तिकारी ॥जयति जयति जग-निवास,

शंकर सुखकारी ॥
अमल अरुण चरण कमल,


सफल करत काम सकल ।


भक्ति-मुक्ति देत विमल,


माया-भ्रम-टारी ॥जयति जयति जग-निवास,

शंकर सुखकारी ॥
कार्तिकेययुत गणेश,


हिमतनया सह महेश ।


राजत कैलास-देश,


अकल कलाधारी ॥जयति जयति जग-निवास,

शंकर सुखकारी ॥
भूषण तन भूति व्याल,


मुण्डमाल कर कपाल ।


सिंह-चर्म हस्ति खाल,


डमरू कर धारी ॥जयति जयति जग-निवास,

शंकर सुखकारी ॥
अशरण जन नित्य शरण,


आशुतोष आर्तिहरण ।


सब बिधि कल्याण-करण,


जय जय त्रिपुरारी ॥जयति जयति जग-निवास,

शंकर सुखकारी ॥॥ इति श्री शंकर जी आरती समाप्त ॥