श्रील प्रभुपाद प्रणति (Srila Prabhupada Pranati)

नम ॐ विष्णु-पादाय कृष्ण-प्रेष्ठाय भूतले

श्रीमते भक्तिवेदांत-स्वामिन् इति नामिने ।नमस्ते सारस्वते देवे गौर-वाणी-प्रचारिणे

निर्विशेष-शून्यवादि-पाश्चात्य-देश-तारिणे ॥
नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले

श्रीमते भक्तिवेदांतस्वामिन् इति नामिने ।नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे

निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेश तारिणे ॥