श्री कृष्णाष्टकम् - आदि शंकराचार्य (Krishnashtakam By Adi Shankaracharya)

भजे व्रजैक मण्डनम्, समस्त पाप खण्डनम्,

स्वभक्त चित्त रञ्जनम्, सदैव नन्द नन्दनम्,

सुपिन्छ गुच्छ मस्तकम् , सुनाद वेणु हस्तकम् ,

अनङ्ग रङ्ग सागरम्, नमामि कृष्ण नागरम् ॥ १ ॥मनोज गर्व मोचनम् विशाल लोल लोचनम्,

विधूत गोप शोचनम् नमामि पद्म लोचनम्,

करारविन्द भूधरम् स्मितावलोक सुन्दरम्,

महेन्द्र मान दारणम्, नमामि कृष्ण वारणम् ॥ २ ॥कदम्ब सून कुण्डलम् सुचारु गण्ड मण्डलम्,

व्रजान्गनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम.

यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया,

युतम सुखैक दायकम् नमामि गोप नायकम् ॥ ३ ॥सदैव पाद पङ्कजम मदीय मानसे निजम्,

दधानमुत्तमालकम् , नमामि नन्द बालकम्,

समस्त दोष शोषणम्, समस्त लोक पोषणम्,

समस्त गोप मानसम्, नमामि नन्द लालसम् ॥ ४ ॥भुवो भरावतारकम् भवाब्दि कर्ण धारकम्,

यशोमती किशोरकम्, नमामि चित्त चोरकम्.

दृगन्त कान्त भङ्गिनम् , सदा सदालसंगिनम्,

दिने दिने नवम् नवम् नमामि नन्द संभवम् ॥ ५ ॥गुणाकरम् सुखाकरम् क्रुपाकरम् कृपापरम् ,

सुरद्विषन्निकन्दनम् , नमामि गोप नन्दनम्.

नवीनगोप नागरम नवीन केलि लम्पटम् ,

नमामि मेघ सुन्दरम् तथित प्रभालसथ्पतम् ॥ ६ ॥समस्त गोप नन्दनम् , ह्रुदम्बुजैक मोदनम्,

नमामि कुञ्ज मध्यगम्, प्रसन्न भानु शोभनम्.

निकामकामदायकम् दृगन्त चारु सायकम्,

रसालवेनु गायकम, नमामि कुञ्ज नायकम् ॥ ७ ॥विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञा तल्पशायिनम्,

नमामि कुञ्ज कानने प्रवृद्ध वह्नि पायिनम्.

किशोरकान्ति रञ्जितम, द्रुगन्जनम् सुशोभितम,

गजेन्द्र मोक्ष कारिणम, नमामि श्रीविहारिणम ॥ ८ ॥यथा तथा यथा तथा तदैव कृष्ण सत्कथा ,

मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम.

प्रमानिकाश्टकद्वयम् जपत्यधीत्य यः पुमान ,

भवेत् स नन्द नन्दने भवे भवे सुभक्तिमान ॥ ९ ॥ॐ नमो श्रीकृष्णाय नमः॥

ॐ नमो नारायणाय नमः॥


Read Also

»
श्री कृष्ण जन्माष्टमी - Shri Krishna Janmashtami
|
भोग प्रसाद

»
दिल्ली मे कहाँ मनाएँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी।

»
दिल्ली और आस-पास के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर।
|
जानें दिल्ली मे ISKCON मंदिर कहाँ-कहाँ हैं?
|
दिल्ली के प्रमुख श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर।

»
ब्रजभूमि के प्रसिद्ध मंदिर!
|
भारत के चार धाम

»
आरती: श्री बाल कृष्ण जी
|
भोग आरती: श्रीकृष्ण जी
|
बधाई भजन: लल्ला की सुन के मै आयी!