माता सीता अष्टोत्तर-शतनाम-नामावली (Sita Ashtottara Shatnam Namavali)

॥ श्रीसीताष्टोत्तरशतनामावली ॥॥ अथ श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री सीताष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ॐ सीतायै नमः ।

ॐ जानक्यै नमः ।

ॐ देव्यै नमः ।

ॐ वैदेह्यै नमः ।

ॐ राघवप्रियायै नमः ।

ॐ रमायै नमः ।

ॐ अवनिसुतायै नमः ।

ॐ रामायै नमः ।

ॐ राक्षसान्तप्रकारिण्यै नमः ।

ॐ रत्नगुप्तायै नमः॥ १० ॥ॐ मातुलिङ्ग्यै नमह् ।

ॐ मैथिल्यै नमः ।

ॐ भक्ततोषदायै नमः ।

ॐ पद्माक्षजायै नमः ।

ॐ कञ्जनेत्रायै नमः ।

ॐ स्मितास्यायै नमः ।

ॐ नूपुरस्वनायै नमः ।

ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः ।

ॐ मायै नमः ।

ॐ श्रियै नमः॥ २० ॥ॐ मुक्तिदायै नमः ।

ॐ कामपूरण्यै नमः ।

ॐ नृपात्मजायै नमः ।

ॐ हेमवर्णायै नमः ।

ॐ मृदुलाङ्ग्यै नमः ।

ॐ सुभाषिण्यै नमः ।

ॐ कुशाम्बिकायै नमः ।

ॐ दिव्यदायै नमः ।

ॐ लवमात्रे नमः ।

ॐ मनोहरायै नमः॥ ३० ॥ॐ हनुमद् वन्दितपदायै नमः ।

ॐ मुक्तायै नमः ।

ॐ केयूरधारिण्यै नमः ।

ॐ अशोकवनमध्यस्थायै नमः ।

ॐ रावणादिकमोहिण्यै नमः ।

ॐ विमानसंस्थितायै नमः ।

ॐ सुभृवे नमः ।

ॐ सुकेश्यै नमः ।

ॐ रशनान्वितायै नमः ।

ॐ रजोरूपायै नमः॥ ४० ॥ॐ सत्वरूपायै नमः ।

ॐ तामस्यै नमः ।

ॐ वह्निवासिन्यै नमः ।

ॐ हेममृगासक्त चित्तयै नमः ।

ॐ वाल्मीकाश्रम वासिन्यै नमः ।

ॐ पतिव्रतायै नमः ।

ॐ महामायायै नमः ।

ॐ पीतकौशेय वासिन्यै नमः ।

ॐ मृगनेत्रायै नमः ।

ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः॥ ५० ॥ॐ धनुर्विद्या विशारदायै नमः ।

ॐ सौम्यरूपायै नमः

ॐ दशरथस्तनुषाय नमः ।

ॐ चामरवीजितायै नमः ।

ॐ सुमेधा दुहित्रे नमः ।

ॐ दिव्यरूपायै नमः ।

ॐ त्रैलोक्य पालिन्यै नमः ।

ॐ अन्नपूर्णायै नमः ।

ॐ महाल्क्ष्म्यै नमः ।

ॐ धिये नमः॥ ६० ॥ॐ लज्जायै नमः ।

ॐ सरस्वत्यै नमः ।

ॐ शान्त्यै नमः ।

ॐ पुष्ट्यै नमः ।

ॐ शमायै नमः ।

ॐ गौर्यै नमः ।

ॐ प्रभायै नमः ।

ॐ अयोध्यानिवासिन्यै नमः ।

ॐ वसन्तशीतलायै नमः ।

ॐ गौर्यै नमः॥ ७० ॥ॐ स्नान सन्तुष्ट मानसायै नमः ।

ॐ रमानाम भद्रसंस्थायै नमः ।

ॐ हेमकुम्भपयोधरायै नमः ।

ॐ सुरार्चितायै नमः ।

ॐ धृत्यै नमः ।

ॐ कान्त्यै नमः ।

ॐ स्मृत्यै नमः ।

ॐ मेधायै नमः ।

ॐ विभावर्यै नमः ।

ॐ लघूधरायै नमः॥ ८० ॥ॐ वारारोहायै नमः ।

ॐ हेमकङ्कणमण्दितायै नमः ।

ॐ द्विजपत्न्यर्पितनिजभूषायै नमः ।

ॐ रघवतोषिण्यै नमः ।

ॐ श्रीरामसेवनरतायै नमः ।

ॐ रत्नताटङ्क धारिण्यै नमः ।

ॐ रामवामाङ्कसंस्थायै नमः ।

ॐ रामचन्द्रैक रञ्जिन्यै नमः ।

ॐ सरयूजल सङ्क्रीडा कारिण्यै नमः ।

ॐ राममोहिण्यै नमः॥ ९० ॥ॐ सुवर्ण तुलितायै नमः ।

ॐ पुण्यायै नमः ।

ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।

ॐ कलावत्यै नमः ।

ॐ कलकण्ठायै नमः ।

ॐ कम्बुकण्ठायै नमः ।

ॐ रम्भोरवे नमः ।

ॐ गजगामिन्यै नमः ।

ॐ रामार्पितमनसे नमः ।

ॐ रामवन्दितायै नमः॥ १०० ॥ॐ राम वल्लभायै नमः ।

ॐ श्रीरामपद चिह्नाङ्गायै नमः ।

ॐ राम रामेति भाषिण्यै नमः ।

ॐ रामपर्यङ्कशयनायै नमः ।

ॐ रामाङ्घ्रिक्षालिण्यै नमः ।

ॐ वरायै नमः ।

ॐ कामधेन्वन्नसन्तुष्टायै नमः ।

ॐ मातुलिङ्गकराधृतायै नमः ।

ॐ दिव्यचन्दन संस्थायै नमः ।

ॐ श्रियै नमः।

ॐ मूलकासुरमर्दिन्यै नमः॥ १११ ॥॥ श्रीसीताष्टोत्तरशतनामावलिः समप्ता ॥