श्री राम नाम तारक (Shri Rama Nama Tarakam)

राम राम राम राम नाम तारकम्

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्राम राम राम राम नाम तारकम्

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्शङ्करादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्

शङ्करादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्राम राम राम राम नाम तारकम्

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्वीरशूर वन्दितं रावणादि नाशकम्

वीरशूर वन्दितं रावणादि नाशकम्आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्र रुपकम्

आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्र रुपकम्राम राम राम राम नाम तारकम्

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्मंत्र:
श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे